Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.2.7-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (7) 2016
Zapiski z (przechodniości) bezradności

Autorzy: Hanna Serkowska
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: zapiski cierpienie choroba śmierć dom opieki
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (115-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zapiski z nocnych dyżurów Jacka Baczaka (1995) często odczytywane są jako tekst transgresyjny wobec zakazu obrazowania cierpienia, a autorowi zarzuca się wykorzystanie cierpienia innych dla osiągnięcia estetycznych celów. To książka w polskiej literaturze bezprecedensowa i jak dotąd bez kontynuatorów. Zapiski Baczaka, notującego ból, cierpienie i samotność umierających w domu opieki dla przewlekle chorych, zapisującego własną i ich bezradność wobec nieuchronnego, bezowocnie tropiącego bezimiennego „Sprawcę”, pozostają tekstem osobnym na tle rodzimego mikrokanonu literatury o domach opieki i domach starców, od Stanisława Grochowiaka po Mariusza Sieniewicza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aries Philippe, Rozważania o historii śmierci, przeł. z fr. Katarzyna Marczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
2.Baczak Jacek, Byłem dobrym salowym. Z Jackiem Baczakiem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska, „Więź” 1999, nr 2, s. 92–93.
3.Baczak Jacek, Dług wobec moich umarłych. Rozmowa z Jackiem Baczakiem, w: Stanisław Bereś, Historia literatury polskiej w rozmowach XX–XXI w., WAB, Warszawa 2002 (pierwodruk: „Dyk¬cja” 1997, nr 5, s. 27–32).
4.Baczak Jacek, Zapiski z nocnych dyżurów, Times, Bielsko-Biała 1995.
5.Bonowicz Wojciech, Kronikarz zamierającego życia, „Nowy Nurt” 1995, nr 22, s. 7.
6.Czaja Dariusz, Twarze, twarze, twarze…, „Konteksty” 1996, nr 1–2, s. 158.
7.Czapliński Przemysław, Mikrologi ze śmiercią, Biblioteka Literacka Poznańskich Studiów Poloni¬stycznych, Poznań 2001.
8.Grochowiak Stanisław, Chłopcy. Dramat z życia sfer starszych, w: Stanisław Grochowiak, Lęki poranne. Dramaty, wybór i wstęp Anna Burzyńska, IBL PAN, Warszawa 2012, s. 31–87.
9.Groen Hendrik, Małe eksperymenty ze szczęściem. Sekretny dziennik Hendrika Groena, lat 83 i ¼, Albatros, Warszawa 2016.
10.Hennelowa Józefa, Felieton niesprawiedliwy, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 35, s. 16.
11.Jaworski Krzysztof, Pod prąd, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
12.Legeżyńska Anna, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Wydawnic¬two UAM, Poznań 1999.
13.Morawiec Arkadiusz, Estetyczne, metafizyczne, etyczne. O „Zapiskach z nocnych dyżurów” Jacka Baczaka, w: tenże, Polityczne, prywatne, metafizyczne. Szkice o literaturze polskiej ostatnich dzie¬sięcioleci, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
14.Nowacki Dariusz, Dręczące pytania, „Kresy” 1996, nr 1, s. 165–167.
15.Odija Daniel, Klub seniorów, w: Daniel Odija, Podróże w miejscu, Wydawnictwo Agora, Słupsk 2000, s. 23–25.
16.Rudzka Zyta, Białe klisze, Akapit, Katowice 1991.
17.Sarton Amy, As we are now [1973], The Women’s Press Limited, London 1983.
18.Sieniewicz Mariusz, Rebelia, W.A.B., Warszawa 2007.
19.Świrszczyńska Anna, Poezja, zebrał i przedmową poprzedził Czesław Miłosz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.