Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.2.11-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (11) 2018
Żywoty świętych Piotra Skargi – biografie transgresyjne. Prolegomena do przyszłych badań

Autorzy: Ewa Cybulska-Bohuszewicz
IBL PAN Warszawa
Słowa kluczowe: świętość transgresja osobowość
Rok wydania:2018
Liczba stron:24 (13-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem fenomenu osobowości transgresyjnej na przykładzie Żywotów świętych Piotra Skargi. Każdy z bohaterów tego utworu posiada biografię transgresyjną, to znaczy, poprzez swoje życie dokonuje aktu przekształcenia siebie oraz wyjścia (transgressio) poza porządek profanum i przejścia w porządek sacrum. Narzędziem opisu tego fenomenu są pojęcia z zakresu psychologii transgresyjnej. Praca ma charakter wstępu do dalszych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arystoteles. „O niebie”. Tłum. Paweł Siwek. W: tenże, Dzieła wszystkie. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
2.Bataille, George. Erotyzm. Tłum. Maryna Ochab. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1999.
3.Berne, Eric. W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Tłum. Paweł Izdebski. Warszawa: PWN, 1987.
4.Biblia święta, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego, Greckiego i Łacińskiego nowo na Polski język z pilnością i wiernie przełożone. Brześć Lubelski, 1563.
5.Cybulska-Bohuszewicz, Ewa. „On utwierdził na wieki niebo niestanowne”. Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w.). Warszawa: Instytut Badań Literackich – Wydawnictwo, 2010.
6.Cybulska-Bohuszewicz, Ewa. „«W namiętnościach cielesnych […] prawie obumarły». Techniki umartwiania ciała w «Żywotach świętych» Piotra Skargi”. Litteraria Copernicana 1 (2012): 134–153.
7.Evans, Gillian Rosemary. Filozofia i teologia w średniowieczu. Tłum. Jan Kiełbasa. Kraków: Znak, 1996.
8.Encyklopedia katolicka. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Grylewicz. T. 3. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989.
9.Garbowiecki, Sebastian. Setnik Rymów Duchownych. Kraków: Drukarnia Andrzeja Piotrowczyka, 1590.
10.Harmless, William SJ. Chrześcijanie pustyni. Wprowadzenie do literatury wczesnego monastycyzmu. Tłum. Marta Höffner. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
11.Jan z Szamotuł (Paterek). Kazanie drugie o poczęciu przenaczystszej dziewice Panny Maryjej, ok. 1525. Rękopis z Książnicy Miejskiej w Toruniu, nr sygn. R 26 IV.
12.Jan z Szamotuł (Paterek). Kazanie o poczęciu Maryjej Panny czystej, ok. 1525. Rękopis z Książnicy Miejskiej w Toruniu, nr sygn. R 26 IV.
13.Kapuścińska, Anna. Żywoty świętych Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
14.Kozielecki, Józef. Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa: PWN, 1987.
15.Kozielecki, Józef. Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2002.
16.Kuczborski, Walenty. Katechizm albo Nauka Wiary i Pobożności Krześcijańskiej według uchwały S. Trydenckiego Concilium, przez uczone a bogobojne ludzie zebrana i spisana. Przodkiem plebanom i przełożonym kościelnym, potym inszym wszystkim pobożnym krześcijanom barzo pożyteczna. Przez księdza Walentego Kuczborskiego Archidiakona Pomorskiego etc. z łacińskiego na polskie wyłożony. Kraków: Drukarnia Mikołaja Szarffenbergera, 1568.
17.Laterna, Marcin. Harfa duchowna. To jest Dziesięć rozdziałów Modlitw Katolickich z rozlicznych Kościoła Powszechnego Doktorów i z Rzymskich Mszałów i Brewiarzów po wielkiej części zebranych. Kraków: Drukarnia Andrzeja Piotrowczyka, 1588.
18.Leovicius, Cyprian. Przepowiedzenie przygód z biegów niebieskich od roku latosiego, którego piszą od narodzenia Pańskiego 1564 aż do dwudziestu lat: wzięte z złączenia wielkiego płanetów zwierzchnich i z zaćmienia słońca, które przez ty lata będą. Przez Cypriana Leowiciusa matematyka łacińskim
19.językiem oznajmione: a teraz przez Stanisława z Rawy nauk wyzwolonych mistrza, na żądanie niektórych ludzi z łacińskiego języka na polski pilnie przełożone i na wielu miejscach przymnożone. Tłum. Stanisław z Rawy. Kraków: Drukarnia Mateusza Siebeneichera, 1565.
20.Mączyński, Jan. Lexicon latino-polonicum. Królewiec: Drukarnia Jana Daubmanna, 1564.
21.Niemojewski Jan. Obrona przeciw niesprawiedliwemu obwinieniu i rozlicznym potwarzam, któremi ksiądz Powodowski Kanonik Poznański w swoim „Wędzidle” ludzi niewinnych, w podejrzenie i w brzydkie pohańbienie przywieść usiłuje. Przez Jana Niemojowskiego napisana. Kraków: Drukarnia
22.A. Rodeckiego, 1583.
23.Platon. Timajos i Kritias. Tłum. Władysław Witwicki. Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1999.
24.Skarga, Piotr. Kazania na niedziele i święta całego roku . Kraków: Drukarnia Andrzeja Piotrowczyka, 1595.
25.Skarga, Piotr. Kazania sejmowe. Kraków: Drukarnia Andrzeja Piotrowczyka, 1597.
26.Skarga, Piotr. „O boju i żołnierstwie chrześcijańskim z dusznemi nieprzyjaciółmi”. W: tegoż, Kazania przygodne. Wilno: Drukarnia Akademicka, 1738.
27.Skarga, Piotr. O Jedności Kościoła Bożego pod Jednym Pasterzem. I o greckim od tej Jedności odstąpieniu. Z przestrogą i upominanim do Narodów Ruskich, przy Grekach stojących. Rzecz krótka na trzy części rozdzielona. Wilno: Drukarnia Radziwiłłowska, 1577.
28.Skarga, Piotr. Żywoty świętych. Wilno: Drukarnia Radziwiłłowska, 1579.
29.Słownik polszczyzny XVI wieku, red. Maria Renata Mayenowa, Franciszek Pepłowski. T. 31. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2003.
30.Słownik polszczyzny XVI wieku, red. Maria Renata Mayenowa, Franciszek Pepłowski. T. 32. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2004.
31.Wodziński, Cezary. Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2009.
32.Wróbel, Walenty. Żołtarz Dawidów. Kraków: Drukarnia H. Unglerowej, 1539.