Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2017.3-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 19, No. 3/2017
Physical Activity as a Health Need

Authors: Aleksander Olejnik
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine

Zofia Kubińska
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland

Anna Pańczuk
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland

Joanna Kubińska
John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Keywords: health needs human needs physical activity
Year of publication:2017
Page range:7 (105-111)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The scientific concept of human needs has an interdisciplinary nature and is associated with the standards of living and development, health and disease status, quality of life, and life satisfaction. Research results indicate that systematic physical activity at any ontogenesis period is of vital importance for optimal development and maintenance of physical efficiency, fitness, and health. Therefore, it has been assumed that physical activity is a health need of each man. The aim of the study is to find relationships between physical activity and health needs. The analysis was intended to reveal the importance, functions, and consequences of the impact of physical activity on the psychophysical condition of man based on examples from available literature. The relationships between physical activity and health needs have been presented from the perspective of public health and promotion targeted at improvement of public health in a way to ensure the best fulfilment of conscious and unconscious needs. According to WHO, health needs are disturbances in the health status or social well-being that require intervention measures such as treatment, rehabilitation, or social assistance as well as prevention measures. Systematic moderate physical activity is one of the most important factors with a beneficial effect on human physiological processes and improves the quality of life. The National Health Programme for 2016–2020 recommends increased physical activity among children, adolescents, and the elderly.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarz, M. (2008). Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
2.Bejnarowicz, J. (1995). Zmiany stylu życia i stanu zdrowia ludności Polski. In: Z. Czaplicki, W. Muzyka (ed.), Styl życia a zdrowie. Dylematy teorii i praktyki. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
3.Berryman, J.W. (2010). Exercise is medicine: a historical perspective. Curr Sport Med Rep, 9, 195–201.
4.Biernat, E. (2011). Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
5.Bouchard, C., Shepard, R.J. (1994). Physical activity, fitness, and health: the model and key concepts. In: C. Bouchard, R.J. Shepard (eds.), Physical activity, fitness, and health (pp. 77–88). Champaign: Human Kinetics.
6.Brzeziński, T. (ed.) (2000). Historia medycyny. Warszawa: PZWL.
7.Caspersen, C.J., Powell, K.E., Christenson, G.M. (1985). Physical activity, exercise and Physical fitness: definitions for health-related research. Public. Health Rep., 100 (2), 126–131.
8.Drygas, W., Piotrowicz, R., Jegier, A., Kopeć, G., Podolec, P. (2010). Aktywność fizyczna u osób zdrowych. In: P. Podolec (ed.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki (vol. 2, pp. 437–446). Kraków: Medycyna Praktyczna.
9.Florek-Łuszczki, M., Lachowski, S., Kowalczyk-Bołtuć, J., Dziemidok, P., Jaworska, J., Tochman-Gawda, A., Szcześniak, G., Paprzycki, P., Janowska, A., Cisak, E., Wójcik-Fatla, A., Zając, V., Sawczyn, A., Kloc, A., Sroka, J., Dutkiewicz, J., Saran, T., Maruszewska, A., Bajor, I. (2015). Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016–2021. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Retrieved from: http://www.lubelskie. pl/img/userfiles/files/Ocena.pdf.
10.Gray, M., Di Brezzo, R., Fort, I.L. (2013). The effects of power and strength training on bone mineral density in premenopausal women. J Sports Med Phys Fitness, 53 (4), 428–436.
11.GUS (2013). Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Retrieved from: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_ uczestnictwo_polakow_w_sporcie_2012.pdf (20.04.2017).
12.Janaszczyk, A., Sobczak, K., Gajewska, M., Leoniuk, K., Nowakowska, H., Zarzeczna-Baran, M., Wojdak-Haasa, E., Sut, P., Krakowiak, P. (2012). Główne pojęcia konstytuujące perspektywę filozoficzno-społeczną w naukach o zdrowiu. In: A. Janaszczyk, L. Wengler, P. Popowski, P. Pietrzak, I. Andrych-Brzezińska, E. Adamska-Pietrzak, K. Sobczak, E. Bandurska (eds.), Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu. Cz. I. Filozoficzne i społeczne aspekty nauk o zdrowiu (pp. 12–67). Gdańsk: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.
13.Jethon, Z. (2013). Physical activity as a distress. Hygeia Public Health, 48 (2), 156–161.
14.Kasperczyk, T. (2000). Poziom sprawności i aktywności fizycznej a zdrowie. Nowa Medycyna, 12. Retrieved from: http://www. czytelniamedyczna.pl/1609,poziom-sprawnosci-i-aktywnosci-fizycznej-a-zdrowie.html (20.04.2017).
15.Kopiczko, A., Wierzbicka, E. (2014). Stan zmineralizowania tkanki kostnej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness. Medycyna Rodzinna, 2, 54–58.
16.Kostka, T. (2010). Aktywność fizyczna u osób w podeszłym wieku. In: P. Podolec (ed.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki T. 2 (pp. 455–460). Kraków: Medycyna Praktyczna.
17.Leowski, J. (2008). Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Warszawa: CeDeWu.
18.Lobelo, F., Stoutenberg, M., Hutber, A. (2014). The Exercise is Medicine Global Health Initiative: a 2014 update. Br J Sports Med, 48, 1627–1633.
19.Majchrowska, A. (2003). Zachowania zdrowotne-aspekty socjologiczne. In: A. Majchrowska (ed.), Wybrane elementy socjologii (pp. 293–316). Lublin: Wydawnictwo Czelej.
20.Marshall, M., Klazinga, N., Leatherman, S., Hardy, C., Bergmann, E., Pisco, L., Mattke, S., Mainz, J. (2006). OECD Health Care Quality Indicator Project. The expert panel on primary care prevention and health promotion. Int. J. Qual. Health Care, 18, 21–25.
21.Michalak, J. (2011). Potrzeby zdrowotne a systemy zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 55, 52–61.
22.Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020. In: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.
23.National Center for Health Statistics (2012). Healthy People 2010 Final Review. Hyattsville, MD.
24.Plucik-Mrożek, A., Perl, M. (2016). Zaskoczeni wiekiem – wyćwicz swoje zdrowie. Retrieved from: http://zaskoczeni.com.pl/index.php/ fitness-medyczny.
25.Reykowski, J. (1970). Natura ludzka a potrzeby. Etyka, 6, 35–37.
26.Rutkowska, E. (2012). Ocena aktywności fizycznej w badaniach podmiotowych. Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia, 1 (35), 119–125.
27.Saraví, F.D., Sayegh, F. (2013). Bone Mineral Density and Body Composition of Adult Premenopausal Women with Three Levels of Physical Activity. Journal of Osteoporosis. DOI: 10.1155/2013/953271.
28.Słopiecka, A., Cieślik, A. (2011). Zachowania zdrowotne – wybrane definicje. Studia Medyczne, 24 (4), 77–82.
29.Sygit, K. (2015). Fundamental significance of physical activity for seniors’ health. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 12 (4), 53–59. DOI: 10.18276/cej.2015.4-06.
30.Syrek, E. (2000). Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
31.Tipton, C.M. (2014). The history of “Exercise Is Medicine” in ancient civilizations. Advances in Physiology Education, 38 (2), 109–117. DOI: 10.1152/advan.00136.2013.
32.Tobiasz-Adamczyk, B. (1996). Jakość życia w naukach społecznych i medycynie. Sztuka leczenia, 2, 33–40.
33.Topór-Mądry, R., Gilis-Januszewska, A., Kurkiewicz, J., Pająk, A. (2002). Szacowanie potrzeb zdrowotnych. Kraków: Vesalius.
34.Włodarczyk, C.W. (2007). Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej. Wybrane problemy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
35.World Health Organization (2010). Global Recommendations on Physical activity for Health. Retrieved from: http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf (20.04.2017).
36.Woynarowska, B. (2008). Edukacja prozdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
37.Woynarowska, B. (2010). Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości. In: P. Podolec (ed.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki T. 2 (pp. 461–466). Kraków: Medycyna Praktyczna.
38.Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej (2013/C 354/01). Retrieved from: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/HEPA_Zalecenie_Rady.pdf (20.04.2017).
39.Zarzeczna-Baran, M. (2010). Potrzeby zdrowotne. Baza programów zdrowotnych województwa pomorskiego. Retrieved from: http:// ptpz.home.pl/bazaprogramow.zdrowiedlapomorzan.pl/public_html/upload/Potrzeby%20zdrowotne.pdf (20.04.2017).