Colloquia Germanica Stetinensia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2021.30-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 30
Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten
(Cognitive and affective individual characteristics of foreign language learners. The case of Polish students of German philology)

Authors: Krystyna Janaszek ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Językoznawstwa
Keywords: German philology students individual characteristics foreign language acquisition
Year of publication:2021
Page range:16 (185-200)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 295

Abstract

The survey research described in this paper was conducted in recent years among students of German philology at the University of Szczecin (55 individuals). The survey concerned the cognitive sphere of personality, taking into account the intellectual predispositions of the subjects, and the affective sphere related to the level of feelings and emotions accompanying the process of language education. The research shows that most of the individual characteristics of students are conducive to success in studying a foreign language. In the cognitive sphere, there are factors that support the development of spoken (e.g. linguistic intelligence) and written language (e.g. reflective style). German philology students are characterised by grammatical sensitivity as well as great independence in undertaking communication activities. In the affective sphere, studying the foreign language is supported by personality features (e.g. optimistic character) and positive, instrumental-integrating motivation. The only concern is the low assessment of one’s own language abilities related to the lack of auto-valorisation skills.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allik, Juri, Anu Realo. „Intelligence, Academic Abilities, and Personality“. Personality and Individual Differences 23 (1997): 809‒814.
2.Fontana, David. Psychologia dla nauczycieli. Übers. v. Mateusz Żywicki. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998.
3.Gardner, Howard E. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books, 1993.
4.Komorowska, Hanna. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005.
5.Kurcz, Ida. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.
6.Maslow, Abraham. Motywacja i osobowość. Übers. v. Paula Sawicka. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990.
7.Oleś, Piotr. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003.
8.Pervin, Lawrence A. Psychologia osobowości. Übers. v. Marek Orski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
9.Pfeiffer, Waldemar. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wydawnictwo Wagros, 2001.
10.Piechurska-Kuciel, Ewa. „Trudności w rozwijaniu sprawności interakcyjnych ‒ rola lęku językowego“. In: Nauka języków obcych w perspektywie ucznia, hrsg. v. Hanna Komorowska, 239‒258. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011.
11.Pilch, Tadeusz. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1998.
12.Stoliarienko, Ludmiła Dmitriewna. Osnovy psychologii. Rostov na Donu: Izdatielstvo Feniks, 2008.
13.Strelau, Jan. Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
14.Strelau, Jan, Dariusz Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
15.Strelau, Jan, Zbigniew Pietrasiński, Janusz Reykowski. „Osobowość“. In: Psychologia, hrsg. v. Tadeusz Tomaszewski, 679‒825. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
16.Szałek, Marek. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Wagros, 2004.
17.Szarota, Piotr. „Polska lista przymiotnikowa (PLP). Narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości“. Studia Psychologiczne 33 (1995): 227‒256.
18.Szewczuk, Włodzimierz. Psychologia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
19.Szczepaniak, Piotr, Jan Strelau, Kazimierz Wrześniewski. „Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej listy kwestionariusza CISS Endlera i Parkera“. Przegląd Psychologiczny 39 (1996): 187‒210.
20.Wilczyńska, Weronika, Anna Michońska-Stadnik. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon, 2010.
21.Włodarski, Ziemowit, Anna Matczak. Wprowadzenie do psychologii. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.