Colloquia Germanica Stetinensia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2017.26-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26
Das Problem der Valenzreduktion der polnischen und deutschen Verben
(The problem of reducing valence of polish and german verbs)

Authors: Katarzyna Ochmańska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Keywords: valency reduction reflexive pronouns thematic roles
Year of publication:2017
Page range:18 (127-144)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 929

Abstract

The subject of this article is the problem of reducing valence of Polish and German verbs. It is related to the reflexive and recessive structures. In both languages the actions offender (agens) can be reduced. In Polish language the equivalent of that abandoned agens is reflexive pronoun, while in German, some verbs forms recessive form without it. The broader analysis of that issue has been presented in the article, based on contrastive works. This article reveals also systematization of the syntactic element relations (the nominative, the accusative) to the theta roles of the agent, patient/theme. The constructions of the following type are used as an example: 'X öffnet das Fenster/ X otwiera okno', in which the syntactic element (the nominal phrase in the accusative) 'Fenster/ okno' is the carrier of the theta role patient/theme. If a nominal phrase in the nominative is prescribed for X and the theta role of the agent, a causative relation appears [+CAUSE] and the transitivity condition is fulfilled. If there is no proper nominal phrase for X, a syntactic mechanism eliminates the possibilities of causative and transitive interpretation, substituting the 'się/sich' element, e.g. 'plötzlich öffnete sich das Fenster / nagle otwarło się okno'.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babby, Leonard H., Richard D. Brecht „The Syntax of Voice in Russian (1975)“. Language. Journal of the Linguistic Society of America 51 (1975): 342–367.
2.Burzio, Luigi. Italian Syntax. Dordrecht: Springer, 1986.
3.Bußmann, Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft. Dritte, aktualisierte u. erw. Aufl. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2002.
4.Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: MIT, 1965. Polnische Übersetzung: Jakubczak, Ireneusz, Zagadnienia teorii składni, hrsg. v. Kazimierz Polański. Wrocław: Ossolineum, 1982.
5.Doroszewski, Witold. Podstawy gramatyki polskiej. Warszawa: PWN, 1952.
6.Engel, Ulrich et al. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 1. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1999.
7.Fellerer, Jan. „Gramatyka między składnią a słowotwórstwem. Kilka uwag o stronie w języku polskim“. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego LingVaria, 2 (8). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.
8.Grzegorczykowa, Renata, Roman Laskowski, Henryk Wróbel. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Bd. II, 2. veränderte Ausgabe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
9.Jagodziński, Grzegorz. Strona bierna w języku polskim. Zugriff 17.01.2009. http://grzegorj.cba.pl/lingwpl/bierna.html.
10.Klimonow, Włodzimierz. „Uwagi o kategorii strony we współczesnej polszczyźnie literackiej“. Poradnik Językowy 7-8 (1962): 293–310.
11.Kwapisz, Zofia. Die Kontraste im Bereich der reflexiven Konstruktionen im Polnischen und im Deutschen. Wrocław: Ossolineum, 1978.
12.Radford, Andrew. Minimalist Syntax. Exploring the structure of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
13.Rokoszowa, Jolanta. „Uwagi o kategorii strony“. Studia gramatyczne III. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980: 97–127.
14.Sadziński, Roman. Statische und dynamische Valenz. Probleme einer kontrastiven Valenzgrammatik Deutsch-Polnisch. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1989.
15.Saloni, Zygmunt. Cechy składniowe polskiego czasownika. Wrocław: Wydawnictwo PWN, 1976.
16.Schulz, E. „Beziehungen zwischen syntaktischen Konstruktionen und Wortbildungsmodellen im Bereich reflexiver Formen“. Nyholm (1985): 143–156.
17.Siewierska, Anna. „The Passive in Slavic“. In: Passive and Voice, hrsg. v. Masayoshi Shibatani. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1988.
18.Tesnièr, Lucien. Éléments de syntaxe structural. Paris: Klincksieck, 1959. Übers. v. Ulrich Engel. Grundzüge der strukturalen Syntax. Stuttgart: Klett-Cotta, 1980.