Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2020.29-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 29
Alle Gesichter des Ärgers. "Konzeptualisierungsmuster des ÄRGER-Feldes an der Schnittstelle zwischen Kognition und Versprachlichung" von Hanna Kaczmarek
(O odcieniach złości. „Wzory konceptualizacji pola semantycznego gniew na styku kognicji i werbalizacji” Hanny Kaczmarek)

Autorzy: Anna Sulikowska ORCID
Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa, US
Słowa kluczowe: lingwistyka emocji złość metafora
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:15 (343-357)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 512

Abstrakt

Modelowe przedstawianie konceptów emocji jest trudnym, lecz istotnym zadaniem lingwistyki. Wprawdzie emocje podstawowe wydają się być uniwersalne i uwarunkowane biologicznie, jednakże zakorzenione w kulturze języki nakładają na treści konceptualne strukturę, którą warto badać i opisywać. Taki cel przyświeca interdyscyplinarnej monografii Hanny Kaczmarek o emocji ,złość‘, którą omówiono w artykule.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barcelona, Antonio. „Clarifying and applying the notions of metaphor and metonymy within cognitive linguistics: An update.“ In: Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast, hrsg. v. René Dirven, Pörings, Ralf, 207–278. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2003.
2.Damasio, Antonio. Looking for Spinoza. Joy, Sorrow and the Feeling Brain. Orlando: A Harvest Book Harcourt, 2003.
3.Data, Krystyna. „W jaki sposób językoznawcy opisują emocje“. Acta Universitatis Wratislavienisis. Język a Kultura 14 (2000): 245–252.
4.Folkersma, Petra. Emotionen im Spannungsfeld zwischen Körper und Kultur. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2010.
5.Fries, Norbert. „de ira“. Linguistik online 2003. Zugriff 20.10.2019. https://www.linguistik-online.net/13_01/ fries_a.html.
6.Fries, Norbert. Sprache und Emotionen. Ausführungen zum besseren Verständnis. Anregungen zum Nachdenken. Bergisch Galdbach: BLT, 2000.
7.Goosens, Louis. „Metaphtonymy. The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action“. Cognitive Linguistics 1/3 (1990): 323–342.
8.Jäkel, Olaf. Metaphern in abstrakten Diskurs-Domänen: Eine kognitiv-linguistische Untersuchung anhand der Bereiche Geistestätigkeit, Wirtschaft und Wissenschaft. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1997.
9.Kövecses, Zoltan, Gary B. Palmer, René Dirven. „Language and emotion. The interplay of conceptualisation with physiology and culture“. In: Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast, hrsg. v. René Dirven, Ralf Pörings, 133–159. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2003.
10.Kövecses, Zoltan. Metaphors of Anger, Pride, and Love. A lexical approach to the structure of concepts. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1986.
11.Lakoff, George, Mark Johnson. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
12.Küpper, Heinz. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Digitale Bibliothek 36. Directmedia Publishing, 2004.
13.Lakoff, George. Woman, fire and a dangerous things. What categories reveal about the mind? Chicago, London: The University of Chicago Press, 1986.
14.Lakoff, George, Zoltan Kövecses. „The cognitive model of anger inherent in American English“. In: Cultural Models in Language and Thought, hrsg. v. Dorothy Holland, Naomi Quinn, 195–221. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
15.Lakoff, George, Mark Johnson. Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought. New York: Basic Books, 1999.
16.Laskowska, Elżbieta. „Uczucia w języku“. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 19 (2004): 213–221.
17.Matsumoto, David, Hyi Sung Hwang. „Culture and Emotion: The Integration of Biological and Cultural Contributions“. Journal of Cross-Cultural Psychology 43 (2012): 91–118.
18.Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta, Anna Sulikowska, Werner Westphal. Chancen und Perspektiven einer Emotionslinguistik. Hamburg: Dr. Kovač, 2016.
19.Mikołajczuk, Agnieszka. „Kognitywny obraz gniewu we współczesnej polszczyźnie“. Etnolingwistyka: problemy języka i kultury 8 (1996): 131-145.
20.Mikołajczuk, Agnieszka. Gniew we współczesnym języku polskim. Analiza semantyczna. Warszawa: Energeia, 1999.
21.Nowakowska-Kempna, Iwona. Konceptualizacja uczuć w języku polskim. T. II. Warszawa: WSP TWP, 2000.
22.Ortner, Heike. Text und Emotion. Theorie, Methode und Anwendungsbeispiele emotionslingusitischer Textanalyse. Tübingen: Narr, 2014.
23.Pfeiffer, Wolfgang. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Koblenz: Edition Kramer, 2014.
24.Schwarz-Friesel, Monika. Sprache und Emotion. Tübingen, Basel: A. Francke, 2007.
25.Wierzbicka, Anna. Semantic Primitives. Frankfurt a. M.: Athäneum, 1972.
26.Ziem, Alexander. „Embodied emotions: TRAUER im Spannungsfeld von Sprache und Kognition“. In: Chancen und Perspektiven einer Emotionslinguistik, hrsg. v. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, Anna Sulikowska, Werner Westphal, 13–36. Hamburg: Dr. Kovač, 2016.