Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2016.25-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25
Eine integrative Auffassung des polnischen Nullsubjekts? Zum Buch von Anna Pilarski: „Das Nullsubjekt im Polnischen“
(Podmiot zerowy w języku polskim w ujęciu integrującym? O książce Anny Pilarski: „Das Nullsubjekt im Polnischen“)

Autorzy: Małgorzata Osiewicz-Maternowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: podmiot zerowy gramatyka transformacyjno-generatywna gramatyka dependencyjna
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (379-391)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 563

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem książki Anny Pilarski „Das Nullsubjekt im Polnischen. Dependenzielle Verbgrammatik und Generative Transformationsgrammatik im Modellvergleich“ [Podmiot zerowy w języku polskim. Porównanie modeli dependencyjnej gramatyki czasownika i gramatyki transformacyjno-generatywnej], której Autorka postawiła sobie za zadanie porównanie dwóch modeli gramatyki funkcjonujących we współczesnej lingwistyce, podkreślając przy tym, że żadnego z nich nie poddaje krytyce, ale też żadnego z nich nie faworyzuje. Szczegółowemu badaniu poddane zostały bezpodmiotowe konstrukcje, w których ten rodzaj podmiotu realizowany jest na różne sposoby: może być wbudowany, zależeć od kontekstu, od roli tematycznej, od odniesienia czy też transformacji. W trakcie lektury czytelnik może zauważyć, że zarówno gramatyka transformacyjno-generatywna, jak i dependencyjna gramatyka czasownika egzystują raczej niezależnie od siebie i żadna z nich nie jest w stanie samodzielnie opisać wszystkich aspektów podmiotu zerowego w języku polskim, ponieważ analizuje to zjawisko w inny sposób i posługuje się odmiennymi mechanizmami badawczymi. W związku z tym można odnieść wrażenie, że Autorka książki stosuje oba modele zamiennie, zamiast je ze sobą zestawić. Dlatego też byłoby raczej zasadnym stworzenie w odniesieniu do podmiotu zerowego modelu integrującego, który uwzględniałby zarówno gramatykę transformacyjno-generatywną. jak i dependencyjną gramatykę czasownika, zamiast je ze sobą porównywać.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, Piotr. Gramatyka języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984.
2.Fillmore, Charles. J. „The case for case“. In: Universals in Linguistic Theory, hrsg. v. Emmon Bach, Robert T. Harms, 1–88. New York, 1968. (Dt. Übersetzung: „Plädoyer für Kasus“. In: Kasustheorie, hrsg. v. Werner Abraham, 1–118. Wiesbaden: Aula-Verlag, 1977.
3.Järventausta, Marja. Das Subjekt im Deutschen und im Finnischen: seine Formen und semantischen Rollen. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1991.
4.Jung, Walter. Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1988.
5.Klemensiewicz, Zenon. Zarys składni polskiej. Warszawa: PWN, 1963.
6.Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta. Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym. Kraków: Universitas, 2010.
7.Mecner, Paweł. „Zur Bindung von Anaphern und NPs. Eine G- & B-Analyse Deutsch – Polnisch“. Linguistica Silesiana Vol. 17 (1997): 65–81.
8.Nagórko, Alicja. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: PWN, 1998.
9.Oppenrieder, Wilhelm. Von Subjekten, Sätzen und Subjektsätzen: Untersuchungen zur Syntax des Deutschen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1991.
10.Osiewicz-Maternowska, Małgorzata. „Zur Anapher in Chomskys Sinn in anderen als generatives Klassifikationssystemen“. Colloquia Germanica Stetinensia 22 (2013): 215–231.
11.Pilarski, Anna. Die Operation Merge im Verbalkomplex des Polnischen und des Deutschen. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2002.
12.Pilarski, Anna. „Zu Pro-drop-Eigenschaften im Polnischen und im Deutschen“. Kwartalnik Neofilologiczny 3/03 (2003): 355–371.
13.Pilarski, Anna. „Über die strukturellen Konfigurationen der Subjekt-NP im Polnischen und Deutschen“. Convivium 2004 – Germanistisches Jahrbuch Polen (2004): 301–324.
14.Pilarski, Anna. „Zum Quantor in der Kongruenzphrase im Deutschen und im Polnischen“. Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Eine internationale Zeitschrift 15. 2 (2005): 153–188.
15.Pilarski, Anna. „Zum Minimalistischen Programm des Kasus im Deutschen und im Polnischen“. Colloquia Germanica Stetinensia 15 (2006): 99–124.
16.Pilarski, Anna. Das Nullsubjekt im Polnischen. Dependenzielle Verbgrammatik und Generative Transformationsgrammatik im Modellvergleich. München: IUDICIUM, 2013.
17.Reis, Marga. „Zum Subjektbegriff im Deutschen“. In: Satzglieder im Deutschen. Vorschläge zur syntaktischen, semantischen und pragmatischen Fundierung, hrsg. v. Werner Abraham, 171–211. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1982.
18.Schendels, Evgienija. Deutsche Grammatik. Moskau 1979.
19.Schulz, Dora, Heinz Griesbach. Grammatik der deutschen Sprache. München: Max Hueber Verlag, 1990.
20.Strutyński, Jan. Gramatyka polska. Kraków: Tomasz Strutyński, 1999.
21.Vater, Heinz. „Pronominantien“ – oder: Pronomina sind Determinantien“. In: Deutsche Grammatik in Theorie und Praxis, hrsg. v. Rolf Thierhoff, Martin Tamrat, Nanna Fuhrhop, Oliver Teuber, 185–199. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2000.
22.Vogelsang-Doncer, Agnieszka. „Über Definitionsversuche des Subjektbegriffs“. In: Phänomene im syntaktisch-semantischen Grenzbereich, hrsg. v. Lesław Cirko, Martin Grimberg, 205–220. Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, 2006.