Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2018.27-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27
Von de Saussure zu einem kartografischen Ansatz – die Entstehung und Fortsetzung der Reflexion generativer Transformationsgrammatik
(Od de Saussure’a do modelu kartograficznego – powstanie i kontynuacja refleksji gramatyki transformacyjno-generatywnej)

Autorzy: Katarzyna Ochmańska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: językoznawstwo gramatyka generatywno-transformacyjna (GGT) kartografia
Rok wydania:2018
Liczba stron:21 (149-169)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 435

Abstrakt

W artykule omówiono teorie lingwistyczne od de Saussure’a poprzez Chomsky’ego aż do modelu kartograficznego Rizzi’ego i Cinque’a. Według zwolenników gramatyki transformacyjno-generatywnej lingwistyka rozumiana jest jako część psychologii, ściśle związanej ze zjawiskiem mentalnym. W pracy pominięto opis historii lingwistyki, koncentrując się na podstawach powstawania i rozwoju gramatyki transformacyjno-generatywnej. Następnie przedstawiono jedną z najnowszych teorii, a mianowicie model kartograficzny, który w porównaniu z Programem Minimalistycznym Chomsky’ego postuluje rozszerzoną strukturę kategorii funkcjonalnych i w rezultacie zakłada bardziej rozbudowane struktury składniowe. Kartografia proponuje zatem rozszerzenie lewej peryferii i przedstawia rozwinięty projekt rzutowania kategorii funkcjonalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abney, Steven. The English Noun Phrase in Its Sentential Aspect. PhD thesis. Cambridge: MIT, Mass, 1987.
2.Changeux, Jean-Pierre. „Determinizm genetyczny a epigeneza siatki neuronalnej: czy biologia może ustanowić kompromis między Chomskym i Piagetem?“. In: Język i jego nabywanie. Debata między Jeanem Piagetem i Noamem Chomskym, hrsg. v. Massimo Piatelli-Palmarini, 193–211. Warszawa: IFiS PAN, 1995.
3.Chomsky, Noam. Morphophonemics of Modern Hebrew. [M. A. Thesis: University of Pennsylvania]. New York: Garland Press, 1951.
4.Chomsky, Noam. The Logical Structure of Linguistic Theory. New York: Plenum Press, 1975.
5.Chomsky, Noam. The Syntactic Structures. Hague: Mouton, 1957.
6.Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax (Cambridge: MIT, 1965). Zagadnienia teorii składni. Übers. v. Ireneusz Jakubczak, hrsg. v. Kazimierz Polański. Wrocław: Ossolineum, 1982.
7.Chomsky, Noam. The Minimalist Program. Cambridge, Mass: MIT Press, 1995.
8.Chomsky, Noam. „Minimalist inquires: the framework.“ In: Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, hrsg. v. Roger Martin, David Michaels, Juan Uriagereka, 89–155. Cambridge, Mass: MIT Press, 2000.
9.Cinque, Guglielmo. Adverbs and Functional Heads. A Cross-linguistic Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1999.
10.Cinque, Guglielmo. Functional Structure in DP and IP. The Cartography of Syntactic. Oxford: Oxford University Press, 2002. (= Oxford Studies in Comparative Syntax)
11.Dürscheid, Christa. Modelle der Satzanalyse. Überblick und Vergleich. Hürth: Gabel-Verlag, 1991.
12.Fanselow, Gisbert, Sascha W. Felix. Sprachtheorie. Eine Einführung in die Generative Grammatik, Bd. 1–2. Tübingen: Francke, 19933/1987.
13.Fillmore, Charles J. The Case for Case. In: Emmon Bach, Robert Harms: Universals in Linguistic Theory, hrsg. v. Henry Holt, Frederick Roberts Rinehart, John C. Winston, 1–88. New York: New York University, 1968.
14.Frazier, Lyn. On comprehending sentences: Syntactic parsing strategies. Dissertationsschrift. Storrs, CT: University of Conneticut, 1979.
15.Frazier, Lyn. On Sentences Interpretation. Dordrecht: Kluwer, 1999.
16.Gallmann, Peter. „Die IP und ihr Kern im Deutschen“. In: Leere Kategorien, Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2014, 1–8.
17.Graaf, Jan Willem de. Relating new to old – a classic controversy in developmental psychology. Dissertationsschrift. Regenboog Drukkerij: University of Groningen, 1999.
18.Lakoff, George, Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
19.Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta. Transformacje i strategie wiązania w lingwistycznych badaniach eksperymentalnych. Kraków: Universitas, 2006.
20.Mecner, Paweł. Elementy gramatyki umysłu. Od struktur składniowych do Minimalizmu. Kraków: Universitas, 2007.
21.Piaget, Jean. Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa: PWN, 1966.
22.Piaget, Jean. Studia z psychologii dziecka. Warszawa: PWN, 1966.
23.Piaget, Jean, Pierre Oleron, Bärbel Inhelder, Pierre Gréco. Inteligencja. Warszawa: PWN, 1967.
24.Piaget, Jean. Strukturalizm. Warszawa: PWN, 1972.
25.Polański, Kazimierz. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.
26.Pollock, Jean-Yves. Verb movement, universal grammar, and the structure of IP. Cambridge: MIT Press Linguistic Inquiry 20 (3), 1989.
27.Rizzi, Luigi. „The Fine Structure of the Left Periphery“. In: Elements of Grammar, hrsg. v. Liliane Haegeman, 281–337. Dordrecht: Kluwer, 1997.
28.Rizzi, Luigi. The Structure of CP and IP: The Cartography of Syntactic Structures. Bd. 2. Oxford: Oxford University Press, 2004.
29.Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale./ Kurs językoznawstwa ogólnego. Übers. v. Krystyna Kasprzyk. Warszawa: PWN, 1916.