Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 37/2021

Year of publication:2021
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (3-3) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (4-4) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (5-6) --- More
1.

Komunia Święta duchowa w czasach pandemii


(The spiritual Holy Communion during the pandemic)
14 (7-20) Paweł Beyga More
2.

La proposta di legge italiana contro l’omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori


(The italian law proposal against homophobia: a danger to the freedom of expression of thought, the educational freedom of families and the protection of minors)
20 (21-40) Daniela Bianchini More
3.

Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Analiza teologiczno-psychologiczna


(Marital love in the lives of saints: Luigi and Maria Quatrocchi and Louis and Zelie Martin: a theological and psychological analysis)
22 (41-62) Sławomir Bukalski More
4.

Hejt i symbole religijne. Obrażanie przez prowokację jako nowy problem społeczny


(Hate and religious symbols: insulting by provocation as a new social problem)
18 (63-80) Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz More
5.

Eucharystia Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech w dobie pandemii COVID-19


(The Eucharist of the Roman Catholic Church in Germany in the age of the COVID-19 pandemic)
14 (81-94) Andrzej Glombica More
6.

Parafie online w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Studium przypadku


(Online parishes in Poland during the COVID-19 pandemic: a case study)
19 (95-113) Józef Kloch More
7.

The role of the epiclesis in transubstantiation

14 (115-128) Jozef Krupa More
8.

„Język, który odsłania”. Funkcja fatyczna języka w przestrzeni katechetycznej


(The language it reveals: the phatic function of language in the catechetical space)
20 (129-148) Dariusz Kurzydło More
9.

Kultura cyfrowa jako kontekst współczesnej katechezy


(Digital culture as the context of contemporary catechesis)
19 (149-167) Radosław Mazur More
10.

Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski


(Reaction to the threat of COVID-19: an analysis of the content published in the initial phase of the epidemic on the official website of the Polish Bishops' Conference)
20 (169-188) Rafał Jakub Pastwa More
11.

Wolność religijna w kontekście chrześcijańskich mniejszości religijnych w regionie MENA


(Religious freedom in the context of Christian religious minorities in the MENA region)
16 (189-204) Justyna Salamon More
12.

La questione dei divorziati alla luce dell’ecologia integrale di papa Francesco


(A problem of divorce in light of pope Francis' integral ecology)
17 (205-221) Paweł Sambor OFM More
13.

Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku jako przykład szykanowania duchowieństwa Kościoła gorzowskiego w latach 1949–1969. Zarys problematyki


(Decree on freedom of conscience and faith of 5 August 1949, as an example of clerical change in the Gorzów Church in the years 1949-1969: an outline of the problems)
19 (223-241) Dariusz Śmierzchalski-Wachocz More
14.

Pragnienie chrztu a nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych w Kodeksie prawa kanonicznego w perspektywie studium Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Aspekty teologiczne i prawne


(The desire for baptism and the hope of salvation of unbaptized children in the Code of Canon Law according to studies of International Theological Commision: theological and legal aspects)
21 (243-263) Bartosz Trojanowski More
15.

„Mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26). Refleksja nad duchowością komunii w warunkach izolacji społecznej na przykładzie Ruchu Focolari


("Despite the closed doors" (Jn 20:26): reflection on the spirituality of communion in conditions of social isolation, using the example of the Focolare Movement)
14 (265-278) Katarzyna Wasiutyńska More
16.

Między karą Bożą a miłosierdziem. O obrazach Boga wobec problemu koronawirusa


(Between divine retribution and mercy: on the images of God in the context of COVID-19)
16 (279-294) Damian Wąsek More
17.

L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme della grazia di Dio


(Divine and human acting: the multiform manifestation of God's grace)
14 (295-308) Gabriel Witaszek More