Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2021.37-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 37/2021
Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Analiza teologiczno-psychologiczna
(Marital love in the lives of saints: Luigi and Maria Quatrocchi and Louis and Zelie Martin: a theological and psychological analysis)

Authors: Sławomir Bukalski ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Polska
Keywords: marriage love in marriage love in psychology love in theology Luigi and Maria Quattrocchi Louis and Zelie Martin
Year of publication:2021
Page range:22 (41-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Love in marriage is presented by different scientific disciplines as a foundation of married life. Although theology and psychology reveal similar meaning of love, they are different approaches for both scientific disciplines. The sources of love constitute the key difference. Theology points to God as the source of love, while psychology sees love as a relationship between spouses. For theology, conjugal love is the foundation of the sacramental relationship, it is the basic and innate vocation of every human person – realized in marriage, leads to the sanctity of the spouses. Psychology, on the other hand, recognizes spousal love as a requirement for improving the quality and stability of the relationship between a man and a woman. The article evaluates marital love from the perspective of both scientific disciplines in the lives of holy spouses: Luigi and Maria Quattrocchi, and also Louis and Zelie Martin. The two parts of the article successively present theological and psychological understanding of love. While the third part of the article introduces examples of love in marriage in the life of both couples. Statements from marital and family correspondence form a real conversation between family members conducted for private, domestic reasons. The source texts of an autobiographical character confirm the presence of marital love in the lives of both couples in its theological and psychological understanding.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bassanetti A., Uświęcająca moc rodzicielstwa. Św. Zelia Martin, Poznań 2018.
2.Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Rzym, 25.12.2005, „L’Osservatore Romano” [wyd. polskie] (2006) 3, s. 4–21.
3.Bohdanowicz A., Miłość małżeńska a życie rodzinne i wychowanie dzieci, „Łódzkie Studia Teologiczne” 19 (2010), s. 13–24.
4.Bujak J., Nauczanie papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji „Amoris laetitia” w świetle magisterium Jana Pawła II, „Colloquia Theologica Ottoniana” (2017) 2, s. 33–56.
5.Chrost M., Marital Bonds as an Experience of Love in the Christian Perspective, „Studia Paedagogica Ignatiana” 23 (2020) 1, s. 51–68.
6.Clapier J., Ludwik i Zelia Martin. Świętość na każde czasy. Biografia, Kraków 2020.
7.Dyoniziak R., Miłość, w: Encyklpopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 250–254.
8.Fromm E., O sztuce miłości, Warszawa 1972.
9.Grygiel L., Świętość dwojga. Pierwsza błogosławiona para małżeńska, Warszawa 2002.
10.Grzywak-Kaczyńska M., Trud rozwoju, Warszawa 1988.
11.Holböck F., Święci małżonkowie. Zwyczajne pary małżeńskie wszystkich wieków nadzwyczajnymi wzorami cnót, Częstochowa 2004.
12.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981), w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki, t. I, Kraków 1999, s. 133–238.
13.Jan Paweł II, List do rodzin z okazji Roku Rodziny „Gratissimam sane”, Wrocław 1994.
14.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
15.Kluz W., Dobre drzewo. Opowieść o Ludwiku i Zelii Martin, rodzicach św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Kraków 1983.
16.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
17.Królikowski J., „Tajemnica to wielka”. Z teologii małżeństwa, Kraków 2020.
18.Leszczyński G., Pojęcie „bonum coniugum” w prawie małżeńskim Kościoła, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (2003) 1, s. 101–115.
19.Lubowicki K., Kontekst teologiczny synodalnych dyskusji o małżeństwie i rodzinie, Wrocław 2020.
20.Martin C., Wspomnienia. Mama świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zelia Martin (1831–1877), Kraków 2015.
21.Martin C., Wspomnienia. Tato świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Ludwik Martin (1823–1894), Kraków 2016.
22.Martin Z., Martin L., Korespondencja rodzinna (1863–1885), Kraków 2015.
23.Mierzwiński B., Mężczyzna i kobieta w ujęciu katechez środowych Jana Pawła II, w: Rodzina – wychowanie – przyszłość, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2020, s. 229–257.
24.Moia L., Błogosławieni rodzice Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi we wspomnieniach ich dzieci, Kraków 2002.
25.Mongin H., Ludwik i Zelia Martin. Święci w codzienności, Kraków 2009.
26.Nosowski Z., Parami do nieba. Małżeńska droga do świętości, Warszawa 2010.
27.Ozorowski M., Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej, „Rocznik Teologii Katolickiej” (2013) 1, s. 19–42.
28.Ozorowski M., Piękno miłości małżeńskiej w świetle „Amoris laetitia”, „Sympozjum” (2017) 1, s. 9–31.
29.Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae”, Warszawa 1968.
30.Reber A.S., Słownik psychologii, Warszawa 2000.
31.Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego, Warszawa 1987.
32.Ryś M., Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki, Warszawa 1993.
33.Ryś M., Bliskość małżonków, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa–Łomianki 1999, s. 37–38.
34.Ryś M., Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” (2010) 4, s. 22–30.
35.Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.
36.Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 526–606.
37.Sternberg R.J., A triangular theory of love, „Psychological Review” (1986) 2, s. 119–135.
38.Sternberg R.J., Dwuskładnikowa teoria miłości, w: R.J. Sternberg, K. Weis, Nowa psychologia miłości, Taszów 2007, s. 275–296.
39.Szopiński J., Więź psychiczna a zadowolenie z małżeństwa, „Problemy Rodziny” (1981) 5, s. 17–21.
40.Szopiński J., Synonimem – więź psychiczna, „Problemy Rodziny” (1986) 1, s. 35–37.
41.Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańsk 2009.
42.Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.