Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Dziekan a duchowieństwo dekanalne. Aspekt prawno-duszpasterski


(The relations of the vicar forane and the celerics of the vicariate forane. The legal and spiritual aspects)
26 (7-32) Jerzy Adamczyk More
2.

Nauczanie Papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia w świtle Magisterium Jana Pawła II


(Teaching Pope Francis abotu marriage and faily in the post-synodal exhortation Amoris Letitia in the light of the magisterium of John Paul II)
24 (33-56) Janusz Bujak More
3.

Przyczynek do tłumaczenia słowa ΠΥΛΗ w wersecie Mt 16,18


(Contribution to the translation of the words ΠΥΛΗ from the verse Mt 16,18)
11 (57-67) Daniel Dzikiewicz More
4.

"Mesjańskie fragmenty" Biblii hebrajskiej w przekładzie Tanach Izaaka Cylkowa


("Messianic passages" of the Hebrew bible in the Isaak Cylkow's translation of the Tanach)
18 (69-86) Piotr Goniszewski More
5.

The role of genesis account of creation in the development of monogamy in the Old Testament and its reception in the early Church

16 (87-102) Marcin Krycki More
6.

Nawroty brzmieniowe w ewangelii wg św. Marka w kilku nowszych przekładach wersetów 33-50 z rozdziału 9


(The wording recurence in the gospel according to st. Mark in several newer translations of verses 33-50 form chapter 9)
23 (103-125) Grzegorz Kubski More
7.

Królestwo Boże wewnątrz nas czy pośród nas?


(Is the Kingdom of God is within us and among us?)
18 (127-144) Bartosz Lisiecki More
8.

Konfesyjność tłumaczeń biblijnych na przykładzie Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego


(Confessional aspect of biblical translations on the example of the Bible of the Evangelical Bible Institute)
12 (145-156) Robert Merecz More
9.

Posłuszeństwo Chrystusa w pismach Hansa Ursa von Balthasara


(The obedience of Christ in the writings of Hans Urs von Balthasar)
21 (157-177) Marek Pyc More
10.

Czy wytracenie oznacza wykluczenie?


(Does dying mean exclusion?)
17 (179-195) Mirosław Rucki More
11.

Działalność prorodzinna biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego z perspektywy diecezji szczecińsko-kamieńskiej


(Pro-family activity of bp. prof. Kazimierz Majdański from the perspective of the Szczecin-Kamień diocese)
19 (197-215) Grzegorz Wejman More
12.

Seria "Biblia Impulsy" jako nowa propozycja tłumaczenia i komentowania tesktów biblijnych


("The new Bible Impulses" series as a new proposal to translate and comment biblical texts)
9 (217-225) Janusz Wilk More
13.

Postać podobna Synowi Człowieczemu z kobiecym biustem przepasanym złotym pasem (por. Ap 1,13) - Teologiczne konsekwencje zróżnicowania terminów sth/qoj oraz mastoi, w przekładzie apokalipsy arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego używanym w Kościołach Mariawitów w Polsce


(A similar figure to the Human Son with a feminine bust girdle with gold belt (Cf. Ap. 1:13) - the theological consequences of the differentiation of the terms sth/qoj and mastoi, in the translation of the apocalypse of archbishop Jan Maria Michał Kowalski used in the Mariavites Churches in Poland)
19 (227-245) Kalina Wojciechowska More
*

Andrzej Krzystek, Katedra – nigdy nie ukończona, dziedziczona i zadawana, Szczecin 2017, ss. 215


(Ks. Andrzej Krzystek, Cathedral – Never Completed, Inherited and Asked, Szczecin 2017, pp. 215)
7 (247-253) Krzysztof Konecki More
*

Wystawa Made in Roma and Aquileia


(Exhibition Made in Roma and Aquileia)
4 (255-258) Cezary Korzec More