Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Rola Maryi w J 2,1-12


(The Role of Mary J 2,1-12)
16 (7-22) Teresa Borkowska More
2.

Mądrościowe teksty o stworzeniu świata w interpretacji prologu Ewangelii Janowej


(Wisdom creation texts interpreted in the prologue to the gospel of. St. John)
18 (23-40) Łukasz Popko More
3.

Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty


(Christ central dimension of spirituality according to saint John Apostle)
18 (41-58) Henryk Wejman More
4.

Tajemnica Jezusa - Mesjasza i Syna Bożego, który stał się Człowiekiem (J1, 1-14)


(Mystery of Jesus - Messiah and Son of God who becam a Human Being (J1,1-14))
48 (59-106) Henryk Witczak More
5.

Historia i teologia czwartej ewangelii w świetle "Żydów" Janowych


(History and theologi of the fourth gospel in the light of Jahannine "Jews")
39 (107-145) Stanisław Wróbel More
6.

Miłość małżeńska źródłem bezpieczeństwa małżonków i ich dzieci. Refleksje na kanwie encykliki Papieża Franciszka "laudato Si"


(Conjugal love as a source of spouses'and their offsprin'g security reflections based on Pope Francis encyclical "Laudato Si")
12 (147-158) Andrzej Bohdanowicz More
7.

Papieża Franciszka metafory Kościoła


(Pope Francis's metaphors of the Church)
19 (159-177) Andrzej Draguła More
8.

Mówione Magisterium Kościoła - kaznodziejstwo Papieża Franciszka


(Spoken magiterium of the Church - the Preaching of Pope Francis)
18 (179-196) Rafał Kowalski More
9.

Miłosierdzie Boże w liturgii Roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia


(God's Mercy in the liturgy of the year of an extraordinary jubilee of mercy)
14 (197-210) Andrzej Krzysztek More
10.

Młodzi w Kościele Faranciszka


(The Young people in Francis's Church)
22 (211-232) Marcin Szczodry More
11.

Oblicza postawy miłosierdzia ludzkiego w świetle Bulli Papieża Franciszka "Misericordiae Vultus"


(Different aspects of the attitude of human mercy in the light of the Bull of Pope Francis "Misericordiae Vultus")
11 (233-243) Henryk Wejman More
12.

Maryjne odniesienia dla chrzescijańskiej serdeczności w nauczaniu Papieża Franciszka?


(Marian reference for the christian cordiality in the teaching of Pope Francis)
21 (245-265) Adam Wojtczak More
13.

Emotions in the context of the end of human life

12 (267-278) Tadeusz Dyk, Marcin Kolwitz More
14.

Mszał Gnieźnieński z Niederaltaich Missale Plenarium ms. 149 Vetusque Antiquissimus


(Missal of Gniezno from Niederaltaich Missale Plenarium ms. 149 Vetusque antiquissimus)
22 (279-300) Jan Gajur More
15.

XIV Walne zebranie I 55 Sympozjum Biblistów Polskich, Legnica 18-20.09.2017


(Fourteenth general meeting and 55th Symposium of Polish Biblicists Legnica, 18-20.09.2017)
7 (301-307) Tomasz Zaklukiewicz, Piotr Briks More