Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (32) 2015
Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship

Authors: Małgorzata Samusjew
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Association of Polish Communes of Euroregion Baltic, POLAND

Joanna Zielińska-Szczepkowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Association of Polish Communes of Euroregion Baltic, POLAND
Keywords: demographic changes tourism activity preferences and behaviours of senior tourists
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (193-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This work focuses on the issues related to tourist activity of older people. The paper presents the results of the pilot research conducted during the summer of 2013 on a sample of 141 people age 55 and older living in the Warmia and Mazury region. This study, carried out within the framework of the “TOURAGE project – Developing Senior Tourism in Remote Regions”, revealed the average senior tourist from the Warmia and Mazury region and his or her holiday preferences. In the analysis, the main features of tourist activity was described, including frequency of tourism, motivations and forms of participation in tourism, organization of tourist activities, and how seniors spend free time. These considerations expanded to an analysis of the issues of tourism activity among seniors.
Download file

Article file

Bibliography

1.Emerytury i renty w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
2.Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, KOM (2010) 352, Bruksela 2010.
3.Evaluation of the Profitability and Economic Impact Generated by the Europe Senior Tourism Programme. Executive summary, Innova Management, Turismo–Ocio–Hotelaría, August 2011, www.europeseniortourism.eu/export/sites/ senior/comun/descargas/evaluationEuropeSeniorTourismProgramme.pdf.
4.Gardner A., Travel is Ageing Gracefully, in: “Tourism Review Magazine” 2009,
5.Grzanka-Tykwińska A., Kędziora-Kornatowska K., Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku, „Gerontologia Polska” 2010, t. 18, nr 1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011BP/EN/3-08062011-BP-EN.PDF.
6.Klimczuk A., Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, in: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
7.Ossowski Z., Taraszkiewicz T., Formella M., Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce, Ekonomiczne problemy usług nr 82, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697, Szczecin 2012.
8.Parzych K., Uwarunkowania aktywności turystycznej osób starszych. Studium przypadku słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
9.Patterson I., Growing Older. Tourism and Leisure Behavior of Older Adults, CABI Publishing, Wallingford, Cambridge 2006.
10.Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, Korporacja Badawcza Pretendent, Wrocław 2011.
11.Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010.
12.Śniadek J., Age of Seniors – a Challenge for Tourism and Leisure Industry, “Studies of Physical Culture and Tourism” 2006, No. 13.
13.Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, “Gerontologia Polska” 2007, t. 15, nr 1–2.
14.Śniadek J., Zajadacz A., Senior Citizens and Their Leisure Activity: Understanding Leisure Behaviour of Elderly People in Poland, “Studies in Physical Culture and Tourism” 2010, Vol. 17, No. 2.
15.Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014– 2050, GUS, Warszawa 2014.
16.Szmigielska B., Bąk A., Hołda M., Seniorzy jako użytkownicy internetu, “Nauka” 2012, nr 2.
17.Szwarc H., Wolańska T., Łobożewicz T., Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
18.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
19.Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
20.Walker M., Marketing to seniors, 1st Book Library, Bloomington 2004. www.europeseniortourism.eu/pl/index.html. www.tourage.eu. www.tourism-review.com.
21.Zamłyńska K., Turystyka i rekreacja a promocja zdrowia rodziny, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu nr 54, Poznań 2005.