Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk

Autorzy: Bogusław Sawicki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Anna K. Mazurek-Kusiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: Polańczyk sanatoria jakość ruch turystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (73-81)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Z punktu widzenia gospodarki turystycznej jak też promocji zdrowego stylu życia bardzo ważne jest wykorzystanie istniejącej w Polsce infrastruktury sanatoryjnej rozmieszczonej w 47 ustawowych uzdrowiskach oraz działanie w kierunku dalszego rozwoju. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań pierwotnych dotyczących cech jakościowych ruchu turystycznego w dwóch wybranych obiektach sanatoryjnych miejscowości uzdrowiskowej Polańczyk w Bieszczadach nad Zalewem Solińskim. W procesie badawczym zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w tym technikę ankietową i wywiadu bezpośredniego. Zwrócono szczególną uwagę na takie cechy kuracjuszy jak: wiek, poziom wykształcenia, zatrudnienie zawodowe i pochodzenie terytorialne. Badano także długość pobytu w sanatorium, źródła finansowania pobytu, preferencje w korzystaniu z usług sanatoryjnych oraz opinie kuracjuszy odnośnie bazy materialnej uzdrowisk. Ogólnie wynika, że przebywali tutaj głównie kuracjusze powyżej 50 roku życia z wykształceniem średnim lub wyższym będący na rentach i emeryturach, lecz była tu również stosunkowo duża grupa bezrobotnych (21,3%). Wśród kuracjuszy dominowali ci, którzy przebywali w sanatoriach ponad 7 dni (68,3%).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Januszewska M., 2008, Wyzwania turystyki zdrowotnej w świetle przemian demograficznych w Polsce, w: Gaworecki W., Mroczyński Z. red., Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 105.
2.Kowal J., 2006, Polska turystyka uzdrowiskowa w liczbach – zasoby gospodarcze i tendencje rozwojowe, w: Iwanek T. red., Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, s. 153.
3.Kowalska-Styczeń A., 2010, Modelowanie zachowań konsumentów rynku usług turystycznych i uzdrowiskowych, w: Szromek A.R. red., Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Wyd. PROKSENIA, Kraków, s. 2017.
4.Koźmiński Cz. i in., 2013, Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
5.Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań, s. 130.
6.Krupa W., 2012, Przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego, w: Golba J., Drozd I. red., Reminiscencje z Kongresu Uzdrowisk Polskich, Wydawca – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica Zdrój, s. 73.
7.Łazarek M. i in., 2007, Uzdrowiska w Europie – teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie WSSP im Wincentego Pola w Lublinie, Lublin, s. 139.
8.Palmowska M., Rutkowski P, 2011, Turystyka uzdrowiskowa a turystyka SPA&WELLNESS, w: Boruszczak M. red, Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, Wydawnictwo WSTiH w Gdańsku, Gdańsk.
9.Puranok M, 2015, Healthy lifestyle promotion by special academic courses for resent and future teachers, in Sawicki B. red., Promotion of healthy lifestyle in European countries, Departament of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, Lublin, p. 156.
10.Sawicka A., H., 2015, Influence of public spatial planning on the quality of life, w: Sawicki B. red., Promotion of healthy lifestyle in European countries, Departament of Tourism and Recreation, University of Life Science in Lublin, Lublin, p 187.
11.Szromek A. R., 2014, SPA function indicator as a measure of tourist and healing activity in a SPA., in Scientific Jurnal No. 836, Economic Problems of Tourism vol. 4(28), Szczecin University Press, Szczecin, p. 78.
12.Szromek A. R., Januszewska M., Romaniuk P, 2012, Prognoza rozwoju funkcji uzdrowiskowej w kontekście zmian wskaźników demograficznych w Polsce, w: Szromek A.R. red., Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno lecznicza, Wyd. PROKRENIA, Kraków, s. 208.
13.Woźniak-Holecka J., Holecki T., 2012, Profilaktyka i edukacja zdrowotna w leczeniu uzdrowiskowym, w: Szromek A. R. red., Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Wyd. PROKRENIA, Kraków, s. 223.