Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 47.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wybrane cechy ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego w „Chełmskich Podziemiach Kredowych – Labirynt"
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
2. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
3. Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
4. W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
5. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
6. Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
7. Forsowanie Dolnej Odry i wyzwolenie Szczecina przez wojska 2 Frontu Białoruskiego w operacji berlińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Przejdź
8. Grupa Armii "Wisła” nie wykonała zadania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1967 1967 Przejdź
9. System Informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie transportu samochodowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
10. Problemy obliczania jednostkowych kosztów przewozów samochodowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
11. Bogusław X w Czechach. Nieznane wyobrażenie szczecińskiego księcia na zamku w Písku z 1479 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Przejdź
12. Najserdeczniejszy przyjaciel
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
13. Spis treści
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
14. Postulaty na pograniczu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
15. Wstęp
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
16. Komu uniwersytet? Komu? Prowincjonalność, peryferyjność i rubieże
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
17. O nieostrości dychotomii rubież–centrum na przykładzie wybranych uniwersytetów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
18. Samotny uniwersytet – jak uniwersytety mogą być razem w swojej samotności
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
19. Narodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pierwsze przymiarki podsumowania działalności uczelni
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
20. Uniwersytet w Białymstoku jako uczelnia wiodąca i symbol wspólnoty wschodniego pogranicza
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
21. Przemiany społeczno-ekonomiczno-kulturowe czynnikami warunkującymi powstanie i rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego na początku XXI wieku
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
22. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – droga kieleckiego środowiska naukowego do uniwersytetu klasycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
23. Droga do powstania Uniwersytetu Opolskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
24. Uniwersytet Wrocławski jako spadkobierca lwowskiej nauki i kultury (1945–1952)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
25. Nadgraniczność a kształtowanie się i funkcjonowanie zielonogórskiego środowiska naukowego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
26. Historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania powstania Uniwersytetu Szczecińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
27. Działalność naukowa i artystyczna uniwersytetów na rubieżach (analiza na podstawie danych z Systemu RAD-on)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
28. Absolwenci uniwersytetu na rubieżach na rynku pracy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
29. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej studentów uczestniczących w polsko-niemieckim projekcie współpracy transgranicznej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
30. Transgraniczna współpraca studentów w rozwijaniu ich kompetencji społecznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
31. Introduction
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
32. The claims in the frontier
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
33. To whom the university? For whom? Provinciality, peripherality and the frontiers
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
34. On the vagueness of the frontier–centre dichotomy in selected universities
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
35. Beyond the lonely university – how universities can be alone together
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
36. The birth of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and the first attempts at summarising operations of the university
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
37. The University of Białystok as the leading university and the symbol of the eastern frontier community
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
38. Social, economical and cultural transformations as the factors determining the establishment and development of the University of Rzeszów at the beginning of the XXI century
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
39. From the Higher Teachers’ School to the Jan Kochanowski University in Kielce – the path of the Kielce scientific community towards a classical university
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
40. The path towards establishing the University of Opole
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
41. The University of Wrocław as the inheritor of the Lviv science and culture (1945–1952)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
42. The frontier and development and operations of the scientific community of Zielona Góra
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
43. Historical, social and cultural background for establishing the University of Szczecin
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
44. Scientific and artistic activities of frontier universities (the analysis based on data from the RAD-on System)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
45. The frontier university graduates in the labour market.
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
46. Developing emotional intelligence among students participating in the Polish-German cross-border cooperation project
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
47. Cross-border cooperation of students in developing their social competencies
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
Strona