Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Aktywność turystyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na przykładzie wybranych placówek w Wielkopolsce

Autorzy: Joanna Śniadek
AWF w Poznaniu

Jowita Górka
AWF w Poznaniu
Słowa kluczowe: seniorzy populacja 60+ aktywność turystyczna Uniwersytet Trzeciego Wieku
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (107-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na tle krajów wysokorozwiniętych, Polacy należą wciąż do jednych z najmłodszych społeczeństw ze średnią wieku wynoszącą 39 lat, ale coraz szybciej przebiegające procesy starzenia się populacji sprawią, iż w perspektywie roku 2050 już co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku seniorskim. Lata życia na emeryturze, w związku z polepszaniem się warunków bytowych, rozwojem medycyny i świadomości społecznej w zakresie higieny, wynosić mogą nawet kilkadziesiąt lat. W tym kontekście niezwykle istotne staje się skuteczne promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się, albowiem długie życie w dobrym zdrowiu oznacza jego lepszą jakość, większą niezależność oraz możliwość zachowania sprawności. Istotną rolę w tym zakresie mogą odegrać Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), propagujące aktywny styl życia, zarówno w jego wymiarze intelektualnym (geragogika), jak i fizycznym. Celem podjętych badań było określenie poziomu aktywności turystycznej słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Badania przeprowadzono w pięciu placówkach UTW działających na terenie województwa wielkopolskiego (Poznań, Leszno, Kalisz, Konin i Śrem). Stwierdzono, że słuchaczy UTW charakteryzuje wyższy niż przeciętny poziom aktywności turystycznej, co jest z jednej strony efektem aktywizującej działalności placówek, ale z drugiej – może być także rezultatem ukształtowanego jeszcze przed wkroczeniem w wiek seniorski – aktywnego i towarzyskiego stylu życia. Przykład tych osób może skutecznie zachęcać szersze kręgi seniorów do włączenia się w ruch UTW.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, P., 2014, Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia i 1%. Wizerunek organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa,
2.Awdziej, M., 2014, Granice rynku „starszych konsumentów” w Europie ‒ wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców, Handel Wewnętrzny nr 1 (354), s. 17-25,
3.Bombol, M., Słaby, T., 2011, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, SGH, Warszawa,
4.Bondos, I., 2013, Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, Marketing i Rynek nr 3, s. 31-36,
5.Borczyk, W., 2009, Edukacja osób starszych. Rola i znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Małopolskie Studia Regionalne nr 2 (17), s. 31-37,
6.Bylok, F., 2011, Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, Problemy Zarządzania Vol.11, nr 1 (40), s. 124-142,
7.Bylok, F., 2013, Zachowania konsumpcyjne seniorów na rynku dóbr i usług, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 291, s. 139-151,
8.Carretero, S., Ferri, M., Garcés, J., 2013, Accessible social tourism as a social policy strategy for healthy ageing: the relationship between tourism and functional health in older adults, in: Social tourism. Perspectives and Potential, Minnaert, L., Maitland, R., Miller, G. (eds.), Routledge, Abingdon, s. 89-102,
9.CBOS, 2004, Wartości życiowe. Komunikat z badań, BS 98/2004, Warszawa, http://www.cbos.pl, [dostęp: 10.09.2015],
10.CBOS, 2010, Co jest ważne, co można a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków. Komunikat z badań, BS 99/2010, Warszawa, http://www.cbos.pl [dostęp: 10.09.2015],
11.CBOS, 2012, Sposoby spędzania czasu na emeryturze, Komunikat z badań, BS 106/2012, Warszawa, http://www.cbos.pl, [dostęp: 10.09.2015],
12.CBOS, 2014, Co stanowi o udanym życiu? Komunikat z badań, 167/2014, Warszawa, http://www.cbos.pl, [dostęp: 10.09.2015],
13.Czapiński, J. Panek, T., red., 2015, Diagnoza społeczna. Wartości i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa,
14.Gibson, H.J., Singelton, J.F., red., 2012, Leisure and Aging. Theory and Practice, Human Kinetics, Champaign Illinois,
15.Głąbiński, Z., 2015, The application of social survey methods in analysing the tourist activity of seniors, w: Szymańska, D., Rogatka, K., eds., Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 27, Nicolaus Copernicus University, Toruń, s. 51–65,
16.González, A.M. i in., 2009, Cognitive age as a criterion explaining senior tourists’ motivations, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research Vol. 3, No 2, s. 148-164,
17.Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B., Kwiatkowski, G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów, w: Perspektywy i kierunki rozwoju polityki społecznej w Polsce, A. Stasiak (red.), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, s. 265-280,
18.GUS, 2014, Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa,
19.GUS, 2015, Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 roku, 2015, notatka informacyjna, Warszawa,
20.Hasińska, E., Tracz, E., 2012, Rola uniwersytetów trzeciego wieku w aktywnym starzeniu się, Nauki Społeczne – Social Science nr 1 (7), s. 91-102,
21.Janczak, K., Patelak, K., 2014, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku, Activ Group, Łódź,
22.Kozdroń, E., 2006, Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim Propozycja programu i analiza efektów prozdrowotnych, AWF, Warszawa,
23.Klimczuk, A., 2012, Kapitał społeczny ludzi starych, na przykładzie miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin,
24.Kurdupski M., 2015, Coraz dłużej oglądamy telewizję. Najwięcej czasu przed szklanym ekranem spędzają seniorzy (raport), http://www.wirtualnemedia.pl, [dostęp: 10.09.2015],
25.Łaciak J., 2013a, Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku, Instytut Turystyki Sp. z o.o., Warszawa,
26.Łaciak J., 2013b, Zagraniczne podróże Polaków organizowane przez biura podróży, Problemy Turystyki i Rekreacji nr 4, s. 30-45,
27.Nawrot, A., 2013, Jesień życia to czas na żniwa. Diagnoza partycypacyjna potrzeb osób starszych i prezentacja modelowych rozwiązań, Proethica, Ruda Śląska,
28.Nimrod, G., Shrira, A., The Paradox in Leisure in Later Life, Journals of Gerontology, series B., Psychological Sciences and Social Sciences,
29.Motylewski, S. i in., 2011, Aktywność fizyczna studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Kwartalnik Ortopedyczny nr 1, s. 37-43,
30.Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, 2011, Korporacja Badawcza Pretendent, Wrocław, https://www.pretendent.eu, [dostęp w dniu 12.04.2015],
31.Rutkowska, V., Prośniewska, S., 2013, Raport z badań socjologicznych – wyniki badań ilościowych. Strategia rozwoju miasta Kutno na lata 2014-2020, Urząd Miasta Kutno, http://www.um.kutno.pl, [dostęp w dniu 12.04.2015],
32.Skawina, I., Błaszczyk, J., 2010, Zachowania zdrowotne seniorów wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w: Kobylarek, A., Kozak, E., red., Starość u progu XXI wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 125-132,
33.Śniadek, J., 2006, Age of seniors – a challenge for tourism and leisure industry, Studies of Physical Culture and Tourism nr 13, s. 103-106,
34.Śniadek, J., Majchrzak, K., 2008, Senior market – a new challenge for marketers, Service Management Vol.3, No 499, Szczecin,
35.Śniadek, J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska, tom 15, nr 1 – 2, s. 21-30,
36.Wellner, K., 2015, User Innovators in the Silver Market. An Empirical Study among Camping Tourists, Springer, Wiesbaden,
37.Wróblewska, I., Błaszczuk, J., 2012, Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze – badania własne, Nowiny Lekarskie nr 81 (1), s. 31–35,
38.Ziębińska, B., 2007, Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, Uniwersytet Śląski, Katowice,
39.Zoom na UTW, 2012, Raport z badania, http://zoomnautw.pl, [dostęp: 10.09.2015].