Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem

Autorzy: Jolanta Barbara Jabłonkowska
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: backpacking tożsamość podróżowanie kultura
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (273-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wieku badaczy próbuje odnaleźć i określić naturę backpackingu, opisując społeczno-demograficzny portret backpackerów, inni poszukują komponentów świadomościowych backpackerów, związanych z ich potrzebą samorealizacji i samostanowienia. W niniejszym artykule zrekonstruowano obraz backpackera na podstawie autoportretów tych podróżników, którzy nazywają siebie backpackerami. Postawiono pytanie badawcze: kim jest backpacker? Analizę oparto na płaszczyźnie świadomościowej osób, realizujących ten typ turystyki. Badania terenowe zostały przeprowadzone w Australii, Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Polsce i na Tajlandii, wzięło w nich udział 290 backpackerów. Wyłaniający się z zebranych autodefinicji obraz pozwolił na dokonanie próby uchwycenia innego (nowego) spojrzenia na tożsamość współczesnego backpackera, którą formuje alternatywny wobec dominującej kultury konsumpcyjnej, oparty na kontrkulturowości i indywidualizmie, styl życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderskov, C., 2002, Backpacker culture: Meaning and identity making processes in the Backpacker culture among backpackers in Central America. Research Report, Department of Ethnography and Social Anthropology, Arhus University, Denmark.
2.Beck, U., Beck-Gernsheim, E., 2002, Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Sage, London.
3.Browarczyk, Ł., Dębski, M., Olech, P., 2011, Opracowanie metodologii, narzędzi oraz przeprowadzenie badań socjodemograficznych dotyczących genezy i skali bezdomności na terenie gminy – miasta Koszalin, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk–Koszalin.
4.Cohen, S.A., 2011, Lifestyle travellers: Backpacking as a way of life, „Annals of Tourism Research”, t. 38, nr 4, s. 1535–1555.
5.Jabłonkowska, J.B., 2013, Backpacker tourism among polish seniors, w: Education and upbringing in the educational school system, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec, s. 319–329.
6.Jabłonkowska, J.B., 2014, Backpacking a dwa pokolenia turystów – wstęp do badań nad definicją, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu nr 46, s. 37–45.
7.Jabłonkowska, J. B., 2015, Strategie perswazji słownej w australijskich przekazach reklamowych skierowanych do backpackerów, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu nr 51, s. 55–65.
8.Konecki, K., 2008, Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. IV, nr 3.
9.Levy, R., Gauthier, J.-A., Widmer, E.D., 2013, Trajectories Between the Family and Paid Work, w: Gendered Life Courses Between Standardization and Individualization. A European approach applied to Switzerland, red. R. Levy, E.D. Widmer, LIT Verlag, s. 71–92.
10.Loker, L., 1993, The Backpacker Phenomenon II: More Answers to Further Questions, James Cook University of North Queensland, Townsville.
11.Maoz, D., 2007, Backpackers’ motivations. The role of culture and nationality, „Annals of Tourism Research”, t. 34, z. 1, s. 122–140.
12.Nikiporowicz, A., 2013, Procesy tworzenia się (konstruowania) małego narodu (kulturowego) na przykładzie mniejszości ukraińskiej w województwie podlaskim, Instytut Socjologii, Białystok.
13.O’Reilly, C.C., 2005, Tourist or traveller? Narrating backpacker identity, w: Discourse, communication and tourism, red. A. Jaworski, A. Pritchard, Channel View, Clevedon, s. 150–169.
14.Pearce, P., 2006, Backpacking and backpackers – a fresh look, „Tourism Recreation Research”, t. 31, z. 3, s. 5–10.
15.Sørensen, A., 2003, Backpacker ethnography, „Annals of Tourism Research”, t. 30, z. 4, s. 847–867.
16.Uriely, N., Yonay, Y., Simchai, D., 2002, Backpacking experiences: A type and form analysis, „Annals of Tourism Research”, t. 29, z. 2, s. 520–538.
17.Wilson, J., Richards, G., 2008, Suspending Reality: An Exploration of Enclaves and the Backpacker Experience, „Current Issues in Tourism”, t. 11, nr 2, s. 187–202.
18.Wiza, A., 2008, „Backpacking” jako forma turystyki indywidualnej w kontekście zmian cywilizacyjnych, w: Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, red. W. Muszyński, M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 284–291.
19.Wiza, A., 2014, Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 38–52.