Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
The Quality of Life of the Residents of Tourist Reception Areas According to Selected Indicators
(Jakość życia ludności w obszarach recepcji turystycznej w świetle wybranych wskaźników)

Autorzy: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Iwona Józefowicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: obszary recepcji turystycznej wskaźniki makroekonomiczne turystyka jakość życia
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (35-43)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka jako gałąź gospodarki w wielu krajach stanowi istotny element przyczyniający się do rozwoju ekonomicznego. Jednocześnie pośrednio może wpływać na warunki i poziom życia ludności. Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia zależności pomiędzy sytuacją gospodarczą krajów będących obszarami recepcji turystycznej, a sytuacją ekonomiczną i jakością życia ich mieszkańców. Analizą objęto grupę państw o największym udziale turystyki w tworzeniu GDP. W tym celu autorki analizują wybrane wskaźniki makroekonomiczne i wskaźniki rozwoju społecznego w ujęciu dynamicznym. W celu uzyskania obiektywnych wyników posłużono się wybranymi metodami analizy statystycznej. Otrzymane wyniki skonfrontowano z rezultatami badań międzynarodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Besana, A., Bagnasco, A.M. (2014). Rethinking Tourism in Macroeconomics. Procedia Economics and Finance, 14, 58–67.
2.Beslerova, S., Dzurickova, J. (2014). Quality of life measurements in EU countries. Procedia Economics and Finance, 12, 37–47.
3.Antonakakis, N., Dragouni, M., Filis, G. (2015). How strong is the linkage between tourism and economic growth in Europe? Economic Modelling, 44, 142–155.
4.Dwyer, L., Forsyth, P., Spurr, R. (2004). Evaluating tourism economic effects: new and old approaches. Tourism Management, 25, 307–317.
5.Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 46 (1), 25–31.
6.Haron, H., Osman, B.M., Maidinsah, H., Maksari, M., Sari, M., MohdZaki, N.Q.M. (2015). Determinants of Quality of Life (QoL) and Quality of University Life (QuL) in Malaysian Public University Students. AIP Conference Proceedings, 1643 (1), 505–551.
7.Jasiński, M. (2008). Kolonizacja turystyczna, a zaangażowanie lokalnych społeczności w rozwój turystyki. International Journal of Management and Economics, 23, 195–218.
8.Jędrusik, M. (2003). Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych (Three models of tourist colonisation. Case among the archipelagos of warm seas). Przegląd Geograficzny, 75 (1), 81–98.
9.UN-OHRLLS (2011). Small Islands Developing States, United Nations, New York, http://unohrlls.org/custom-content/ uploads/2013/08/SIDS-Small-Islands-Bigger-Stakes.pdf.
10.McElroy, J.L. (2003). Tourism Development in Small Islands Across the World. Geografiska Annaler, 85 B (4), 231–242.
11.Wspólne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady Makau: sprawozdanie roczne za 2010 r. Bruksela dnia 14.04.2011 KOM (2011) 205 wersja ostateczna.
12.Makau str 4, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-205-PL-F1-1.Pdf.
13.Shareef, R., Hoti, S. (2005). Small Island tourism economies and country risk rating. Mathematics and Computers in Simulation, 68, 557–570.
14.Blancard, S., Hoarau, J.F. (2013). A new sustainable development for small island developing states: A reappraisal from data envelopment analysis. Economic Modelling, 30, 623–635.
15.Schubert, S., Brida, J.G., Risso, W.A. (2011). The impact of international tourism demand on economic growth of small economies dependent on tourism. Tourism Management, 32, 377–385.