Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 121 2015
Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny
(The concepts of creation and operation of virtual organizations – theoretical and empirical study)

Authors: Małgorzata Matusiak
Keywords: virtual organization
Data publikacji całości:2015
Page range:30 (193-222)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article consists of two parts. The first presents the concepts of creation and operation of virtual organizations, taking into account the dominant approaches and perspectives - structural and procesual. The activity of these organizations is possible since the rapid development of the Internet and the dissemination of information and communication technologies. (ICT), which is the transition from an industrial to a knowledge economy and information society. The second part provides an overview of selected empirical studies conducted in these structures, including the key issues for their formation and development. Based on a review of available empirical research conclusions are drawn regarding the operation of virtual organizations in the contemporary socio-economic reality.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bazuń D., Trzop B., Edukacja informacyjna jako element procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce, maszynopis, materiały z konferencji Koncepcja Społeczeństwa Informacyjnego. Dylematy Cywilizacyjno-Kulturowe, AGH, Kraków 28.09.2001.
2.Bednarz A., Interfejs sieci. O sposobach dogadywania się z komputerem, w: Humanista w cyberprzestrzeni, red. W. Godzic, A. Bednarz, Rabid, Kraków 1999.
3.Bednarz A., Tam gdzie zaczyna się sieć… Serwis wyszukiwawczy – klucz do internetowych zasobów czy tylko skromny wierzchołek góry lodowej?, w: Humanista w cyberprzestrzeni, red. W. Godzic, A. Bednarz, Rabid, Kraków 1999.
4.Binasz D., Wirtualizacja działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii multimedialnych na przykładzie przemysłu meblarskiego, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2005, nr 2.
5.Borcuch A., Społeczeństwo wirtualne i wirtualny pieniądz w warunkach globalizacji. Analiza społeczno-ekonomiczna, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego t. 2, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
6.Brzozowski M., Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji wirtualnej, Management Forum 2020: Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania Strategicznego, www.witczak.pl/wp-content/uploads/2015/08/9.%20KZ%20MP%20Brzozowski.pdf (dostęp 3.11.2014).
7.Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
8.Chojnacka T., Przedsiębiorstwo przyszłości. Systemowe podstawy Efektywnego zarządzania, Rasajana 2010.
9.Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
10.Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
11.Edersheim E.H., Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2009.
12.Encyclopedia of Virtual Communities i Technologies, George Washington University, USA 2006.
13.Fuks K., Wirtualne klastry przedsiębiorstw do pozyskiwania zasobów na rynkach elektronicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki i Transportu Poznań, marzec 2012.
14.Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne, s. 38, http://users.uj.edu.pl/~usgoban/agh.html (dostęp 4.12.2004).
15.Grudzewski W.M., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, „Master of Business Administration” 2011, nr 1 (116).
16.Grudzewski W.M., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
17.Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
18.Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
19.Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
20.Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
21.Kapralska Ł., Wirtualne wspólnoty – teoria i praktyka, w: Sztuczna inteligencja. Organizacje wirtualne, XIII Ogólnopolskie Konwersatorium Szl-18’2003, Akademia Podlaska, Polska Akademia Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna, nr 22, Siedlce 2005.
22.Kisielnicki J., Analiza strategiczna wirtualnej organizacji i kierunki jej rozwoju, wykład XIV, Podstawy organizacji i zarządzanie, pkt 5, http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index.html (dostęp 10.11.2014).
23.Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2010.
24.Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój, od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005.
25.Matusiak M., Postawy studentów wobec pracy w perspektywie społeczeństwa informacyjnego, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
26.McLuhan M., Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975.
27.Mrugalska B., Działania projakościowe w cyklu życia wirtualnej organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
28.Naisbitt J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
29.Najda M., Nurty badawcze organizacji wirtualnej, w: A. Szewczyk, Problemy Społeczeństwa informacyjnego, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
30.Najda-Janoszka M., Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010.
31.Nojszewski D., Przegląd modeli e-biznesowych, www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?-numer=17&id=375 (dostęp 3.11.2014).
32.Organizational Trust. A Cultural Perspective, red. M.N.K. Saunders, D. Skinner, G. Dietz, N. Gillespie, R.J. Lewicki, Cambridge Companions to Management, Cambridge University Press, New York 2010.
33.Panteli N., Chiasson M., Exploring Virtuality within and beyond Organizations. Social, Global and Lokal Dimensions, Palgrave Macmillan 2008.
34.Pańkowska M., Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
35.Plan Utworzenia Społeczeństwa Informacyjnego – cel narodowy na rok 2000, Europejski Plan Badawczy Diebolda, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki, Warszawa 1974.
36.Riemer K., Vehring N., Should ‘Virtual’ Mean ‘Vague’? A Plea for More Conceptual Clarity in Researching Virtual Organizations?, 21th bled eConference eCollaboration: Overcoming Boundaries Through Multi-Channel Interaction, June, 15–18, 2008, Bled, Slovenia, https://domino.fov.uni-mb.si/proceedings.nsf/0/76c5d-815b1ee11d4c12574810044eaa8/$file/27riemer.pdf (dostęp 20.10.2014).
37.Saabeel W., Verduijn T.M., Hagdorn L., Kumar K., A Model of Virtual Organisation: a Structure and Proces Perspective, „Electronic Journal of Organizational Virtualness” 2002, Vol. 4, No.1 (dostęp 18.10.2014).
38.Sankowska A., Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
39.Sosnowski J., Procesy wirtualizacji firm, Wielkopolska Platforma Innowacyjna, s. 83 (dostęp 7.11.2014).
40.Strader T.J., Lin F.-R., Shaw M.J., Information Infrastructure for Electronic Virtual Organization Management, „Decision Support Systems” 1998, Vol. 23.
41.Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 2000, nr 10.
42.Szpringer W., Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa 2012.
43.Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
44.Targowski A.S., The Taxonomy of Informations Societies, w: Global Information Society. Operating Information System in a Dynamic Global Business Environment, red. Y. Chen, Idea Group Publishing, Hershey, London 2005.
45.Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
46.Warner M., Witzel M, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
47.Wierzbicki A.P., Rola techniki w cywilizacji informacyjnej, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, red. L.W. Zacher, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1997.
48.Zacher L.W., Społeczeństwo bogate w informacje, w: Rewolucja informacyjna I społeczeństwo, red. L.W. Zacher, Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa 1997.
49.Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Prechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.Żukowska J., Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.