Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (2) 2018
Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers

Authors: Mirosław Wasilewski
Warsaw University of Life Sciences

Joanna Żurakowska-Sawa
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
Keywords: industrial enterprises economic efficiency factors of economic efficiency
Data publikacji całości:2018-12-10
Page range:14 (5-18)
Klasyfikacja JEL: G31 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study presents management’s opinions on conditions and factors influencing economic efficiency in industrial enterprises. The analysis included production companies listed on the Warsaw Stock Exchange. More than half of the respondents indicated that market conditions determine tendencies and the level of economic efficiency in their enterprises. The internal conditions occurring in the company, related to management, organisation, technology and sales were less important in this respect. The diversity of respondents’ opinions concerning the importance of particular factors in shaping the level of economic efficiency indicates that the management of a company in this respect is of a complex nature
Download file

Article file

Bibliography

1.Barbachowska, B. (2014). Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2.Bień, W. (1992). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warsaw: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
3.Caves, R. (1992). Determinants of Technical Efficiency in Australia. In: R. Caves (ed.), Industrial Efficiency in Six Nations, pp. 241–272. Cambridge: MIT Press.
4.Caves, R., Barton, D. (1990). Effciency in US: Manufacturing Industries. Cambride: MIT Press.
5.Chrzanowski, M. (2011). Czynniki makroekonomiczne w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 46, pp. 359–367.
6.Czechowski, L. (1997). Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
7.Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2010). Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
8.Dąbrowski, J. (2012). Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle, The Accounting Review, 6 (86), pp. 1969–1994.
10.Duraj, J., Sajnóg, A. (2011). Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
11.Gabrusiewicz, W. (1992). Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarcze rynkowej. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
12.Głodziński, E. (2014). Efektywność ekonomiczna-dylematy definiowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Z. 73, pp. 155–167.
13.Górka, M., Źródło-Loda, M., Rogowska, A. (2016). Wybrane zagadnienia na temat efektywności przedsiębiorstw pp. 67–82.
14.Grzesiak, S. (1997). Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Gumbau-Albert, M., Maudos, J. (2002). The determinants of effciency: the case of the Spanish industry. Applied Economics, 34, pp. 1941–1948.
16.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Lovell, C.A.K. (1993). Production frontiers and productive efficiency. In: H.O. Fried, C.A.K. Lovell and S.S. Schmidt (eds.), The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications (pp. 3–67). Oxford: Oxford University Press.
18.Matwiejczuk, R. (2010). Efektywność – próba interpretacji. Przegląd Organizacji, 11, pp. 27–31.
19.Melich, A. (1980). Efektywność gospodarowania. Istota-metody-warunki. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
20.Mitek, A., Miciuła, I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, pp. 53–66.
21.Pasieczny, L., Więckowski, J. (1987). Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
22.Petrozolin-Skowrońska, B. (ed.) (1997). Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Volume 6. S–Z. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Polaczek, R. (2008). Efektywność gospodarowania w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa – na podstawie Kompanii Piwowarskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 6, pp. 101–114.
24.Poniatowska-Jaksch, M., Sobiecki, R. (2015). Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
25.Pszczołowski, T. (1982). Dylematy sprawnego działania. Warsaw: Wiedza Powszechna.
26.Rolbiecki, R. (2011). Wpływ otoczenia prawno-instytucjonalnego na warunki rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, 41, pp. 7–20.
27.Sala-i-Martin, X. (2010). The Global Competitiveness Index 2010-2011: Looking Beyond the Global Economic Crisis. In: K. Schwab (ed.), The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum.
28.Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
29.Skorupka, S. (1985). Słownik frazeologiczny języka polskiego. R/Ż. Warsaw: Wiedza Powszechna.
30.Skorupka, S., Auderska, H., Łempicka, Z. (ed.) (1968). Mały Słownik Języka Polskiego. Warsaw: PWN.
31.Winkler, R. (2010). Efektywność – próba konceptualizacji pojęcia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 820, pp. 103–115.
32.Zwolińska, J. (2011). W jaki sposób prawidłowo budować system finansowy. Dziennik Gazeta Prawna, 3 March.