Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Katarzyna Blanke-Ławniczak
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: strategie internacjonalizacji internacjonalizacja zarządzanie strategiczne zarządzanie internacjonalizacją biznes międzynarodowy
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (13-22)

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia zarządzanie internacjonalizacją w małych i średnich przedsiębiorstwach, nie wykluczając jednocześnie przedsiębiorstw dużych. Studia światowej literatury przedmiotu wykazały niedobór wiedzy w tym obszarze. Autorzy kluczowych teorii internacjonalizacji koncentrują się raczej na przebiegu samego procesu, marginalizując znaczenie wiedzy, umiejętności, mentalności i decyzyjności kierownictwa przedsiębiorstw. Warunki gospodarowania przedsiębiorstw w zglobalizowanym świecie wymuszają na badaczach biznesu międzynarodowego spojrzenie na internacjonalizację firmy z perspektywy zarządzania strategicznego. Takie podejście zdeterminowało strukturę artykułu, w którym najpierw przedstawiono uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, następnie przeprowadzono studia literatury przedmiotu, definiujące internacjonalizację i kolejno podjęto wstępną próbę przedstawienia koncepcji zarządzania internacjonalizacją.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych–studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i zagrożenia, TNOiK, Toruń 2008.
2.Chetty S., Dimensions of Internationalization of Manufacturing Firms in the Apparel Industry, „European Journal of Marketing” 1999, nr 33 (1/2).
3.Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
4.EMCC, Managing business internationalization, Wyd. European Foundation for the Im-provement of Living and Working Conditions, Dublin & Bruksela 2003, www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/eu03010a.htm # contentpage.
5.Freeman S., Cavusgil S.T., Towards a Typology of Commitment Stages Among Managers of Born-Global Firms. A Study of Accelerated Internationalization, „Journal of International Marketing” 2007, nr 15 (4).
6.Forgren M., Johanson J., Managing Internationalization in Business Networks, w: Managing Networks in International Business, Gordon and Breach, Philadelphia and Amsterdam 1992.
7.Gorynia M., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, War-szawa 2005.
8.Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
9.Grudzewski W.M, Hejduk I.K, Projektowanie systemów zarządzania, Diffin, Warszawa 2001.
10.Hanh D., Commentary on Chapter 2, J. Johanson, J.E. Vahlne, Management of Internationali-zation, w: Perspectives on Strategic Change, red. L. Zan, S. Zambon, A.M. Pettigrew, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 1993.
11.Johanson J., Vahlne J.H., The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Studies, „Journal of International Business Studies”, 8 (1) Spring/Summer 1997.
12.Loustarinen R.K., Inward-Outward Connections in Internationalization, „Journal of Interna-tional Marketing” 1993, nr 1 (1).
13.Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Diffin, Warszawa 2003.
14.Pennrose E., The Theory of Growth of the Firm, Oxford 1966.
15.Przybylska K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 3.
16.Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, „Harvard Business Review” 1990, nr 3.
17.Rugman A.M., Hodgetts R.M., International Business. A Strategic Management Approach, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate 2000.
18.Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
19.Welch L.S., Benito G.R.G., Silsteth P.R., Karlsen T., Exporting Outward-Inward Internation-alization: A Knowledge and Network Perspective, „Industrial Marketing Management” 2003, nr 32 (5).
20.Welch L.S., Luoastarien R., Internationalization – Evolution of the Concept, „Journal of General Management” 1988, nr 14 (2).
21.Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
22.Vissak T., The Internationalization of Foreign-owned Enterprises in Estonia: A Network Perspective, Dissertationes Rerum Oeconomicarumuniversitatis Tartuensis, Tartu 2003.
23.Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.