Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Magdalena Brojakowska-Trząska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: internacjonalizacja; mikro małe i średnie przedsiębiorstwa; Regionalne Programy Operacyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (32-43)

Abstrakt

Aktywna obecność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych świadczyć może o ich międzynarodowej konkurencyjności. Określenie czynników warunkujących stopień umiędzynarodowienia może stanowić wskazówkę dla polityki gospodarczej w zakresie środków wsparcia działalności eksportowej MSP. W artykule zaprezentowano wybrane programy wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biznes Międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
2.Brojakowska-Trząska M. (zmiana nazwiska z M. Kosowska), Wpływ procesu internacjonali-zacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
3.Europe 2020, Communication on an Integrated Industrial Policy, nr 614, Komisja Europejska 2010.
4.Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
5.Morawczyński R., Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie ma-łopolskim, Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, www.statsoft.pl/czytelnia.html (2.01.2015).
6.Nowiński W., Nowara W., Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych
7.i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 3.
8.Pietrasieński P., Aktywizowanie internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsię-biorstw na przykładzie wybranych polskich programów wsparcia, „Marketing i Rynek” 2013, nr 8.
9.Remiasz M., Bariery internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowa-nia rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2007, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
10.Zou S., Stan S., The determinants of export performance: a review of the empirical literature between 1987 and 1997, „International Marketing Review” 1998, vol. 15.