Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP

Autorzy: Agnieszka Połomska-Jasienowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: transgraniczne współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw organizacje wspierania biznesu giełdy kooperacyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (120-129)

Abstrakt

Współdziałanie gospodarcze MSP na poziomie krajowym, transgranicznym czy międzynarodowym to ciekawy temat badawczy. Niewątpliwie ważnym ogniwem wspierającym poszukiwanie, nawiązywanie i budowanie relacji z podmiotami zwłaszcza spoza terenu kraju są organizacje wspierania biznesu. W artykule zaprezentowano działania takich organizacjami wspierania biznesu jak PARP, EEN i KIG wskazując narzędzia ułatwiające nawiązywanie trwałych relacji gospodarczych w ujęciu transgranicznym. Szczegółowo opisano giełdy kooperacyjne jako sposób bezpośredniego kojarzenia firm.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, http://ec.europa.eu.
2.Jagoda H., Połomska-Jasienowska A., Współdziałanie gospodarcze małych przedsię-biorstw, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, War-szawa 2006.
3.Jeremen D., Zakres i zasady rozwoju współpracy transgranicznej i powstawania regionów, w: Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członko-stwa w UE, red. A. Rapacz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
4.Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: Raport o stanie sektora MSP w latach 2011–2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP 2013.
5.Połomska-Jasienowska A., Programy współpracy transgranicznej źródłem transgraniczne-go współdziałania gospodarczego MSP, w: Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2014.
6.Połomska-Jasienowska A., Specyfika współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw z innymi podmiotami rynku, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2010 nr 2.
7.www.een.org.pl.
8.www.kig.pl.
9.www.mtp.pl.
10.www.parp.gov.pl.
11.www.pi.gov.pl.