Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji

Autorzy: Dariusz Ratajczak
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: rozwój determinanty strategia proces sukcesji firma rodzinna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (130-138)

Abstrakt

W procesie sukcesji właściciele polskich rodzinnych firm w trakcie przekazania władzy sukcesorom powinni uwzględniać określone determinanty. W przypadku prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia procesu sukcesji z uwzględnieniem tych determinantów szanse na dalsze funkcjonowanie firmy, jak i jej dalszy rozwój znacząco się zwiększają. Wśród przedsiębiorców na rynku polskim istnieją duże dysproporcje w dostępie i przede wszystkim poziomie merytorycznej wiedzy związanej z procesem sukcesji w porównaniu do firm europejskich (za prof. T. Łuczka). Stąd w niniejszym artykule przedstawiono determinanty występujące w procesie sukcesji wraz z zagrożeniami i szansami jakie niosą. Należyte funkcjonowanie, jak i dalszy rozwój przedsiębiorstwa po zakończeniu sukcesji i zarządzaniu firmą przez sukcesora są w dużej mierze związane z tym czy w trakcie procesu sukcesji uwzględnia się przedstawione w artykule determinanty i przygotowuje sukcesora do skutecznego działania w danych obszarach. Należyte przygotowanie sukcesora zwiększa szanse na dalsze funkcjonowanie firmy jak i może dawać możliwości do jej dynamicznego rozwoju w dalszym okresie działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, red. A. Kowalewska, PARP – PENTOR, Warsza-wa, grudzień 2009.
2.Daszkiewicz N., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
3.Ergonomia – Technika i technologia – Zarządzanie, red. M. Fertsch, Wyd. Politechniki Po-znańskiej, Poznań 2009.
4.Hill L.A., Proces stawania się liderem. Skuteczne przywództwo, Harward Business Review, Wyd. Helion 2008.
5.Introduction: the Odyssey of the family business in the new economy, red. P. Poutziouris, Bu-siness School, Manchester 2000.
6.Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty kapitału w małych i średnich przedsię-biorstwach, Wyd. PP, Poznań 2013.
7.Paromida P., Chua J.H., Chrisman J.J., Perceptions about the Extent of Succession Planning in Canadian Family Firms, „Canadian Journal of Administrative Sciences” 2009, nr 3.
8.Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012 r., Bank PeKaO SA, Warszawa, styczeń 2013.
9.Safin K., Zarządzanie małą firma, Wrocław 2002.
10.Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010.
11.Transfer von Wissen und Autorität bei der Unternehmensnachfolge, Kurzfassung der Ergebnisse, red. Stefan Klemm, Technische Universität München 2003