Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP

Autorzy: Monika Sadowska
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość sektor MSP system edukacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (160-168)

Abstrakt

Sektor MSP jest przedmiotem badań i analiz wielu dyscyplin naukowych, gdyż zajmuje istotne miejsce w gospodarce każdego kraju oraz stanowi podstawę wszystkich współczesnych gospodarek rynkowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się poprawy konkurencyjności gospodarki oraz rozwoju infrastruktury ekonomicznej, ponieważ są niepodważalnym nośnikiem innowacji, integracji społecznej i lokalnej oraz istotnym miejscem zatrudnienia. Powstawanie przedsiębiorstw sektora MSP determinowane jest licznymi uwarunkowaniami, spośród których istotne znaczenie odgrywa system edukacji. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest zjawisko przedsiębiorczości, które znajduje swój najpełniejszy wyraz w małym i średnim przedsiębiorstwie (MSP), sektor MSP w Polsce oraz system edukacji, który w istotny sposób determinuje skłonność społeczeństwa do przejawiania zachowań przedsiębiorczych, a tym samym do liczby „powoływanych do życia” przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych u człowieka oraz przedstawienie stanu polskiego systemu edukacji na rzecz przedsiębiorczości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ajzen I., The Theory of Planned Bahavior, „Organizational Behavior and Human Decision Proceses” 1991, nr 50 (2).
2.Boski P., Komunizm jako źródło cynizmu i braku zaufania społecznego, czynników sprawczych niskiego dobrostanu, w: Między przeszłością a przyszłości. Szkice
3.z psychologii politycznej, red. U. Jakubowska, K. Skarżyńska, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2009.
4.CEEN, Draft Guidelines and Key Criteria for a Review of enterprise and entrepreneurship education (EEE), 2012.
5.Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained /index.php/ Small_ and_ medium-sized_enterprises (30.11.2014).
6.Dąbrowski M., Ekonomia w praktyce - nowy przedmiot nauczania, „E-mentor” 2011, nr
7.4 (41).
8.Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., GUS 2013.
9.Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady
10.z 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
11.Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012 Poland, http://ec.europa.eu/ enterprise/ policies/ sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/ 2012/ poland_en .pdf
12.Gartner W.B, „Who Is an Entrepreneur?” Is the Wrong Question, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1989, nr 13 (4).
13.Hall C.S., Lindzey G., Theories of Personality, John Wiley & Sons, New York 1957.
14.Koryński P., Ashmore M.C., Kramer K.L., Elementarz przedsiębiorczości, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.
15.Kurczewska A., Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych, „E-mentor” 2010, nr 4 (36).
16.Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, t. IV.
17.OECD, Fostering entrepreneurship, Paryż 1998.
18.Przedsiębiorczość w edukacji, red. A. Andrzejczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej
19.w Poznaniu, Poznań 2008.
20.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
21.Santos-Cumplido F.J., Liñán F., Measuring entrepreneurial quality in southern Europe, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2007, nr 3 (1).
22.Schermerhorn Jr. J.R., Hunt J.G., Osborn R.N., Organizational Behavior, John Wiley & Sons Incorporation, New York 1997.
23.Shapero A., Sokol L., Social dimensions of entrepreneurship, w: Encyclopedia of entrepre-neurship, red. C.A. Kent, D.L. Sexton, K.H. Vesper, Prentice Hall, 1982.
24.Shefski L.E., Entrepreneurs are made not born, McGrow–Hill Incorporation, USA 1994.
25.Watson J.B., Psychology as the behaviorist views it, „Psychological Review” 1913, nr 20.
26.Wojciszke B., Psychologia społeczna, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.
27.Veciana J.M., Aponte M., Urbano M., D., University Students’Attitudes Towards Entrepre-neurship: A Two Countries Comparison, „International Entrepreneurship and Manage-ment Journal” 2005, nr 1 (2).
28.www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/ramowe-plany-nauczania.