Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce

Autorzy: Paulina Siemieniak
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: MSP przedsiębiorczość kobiet wspieranie przedsiębiorczości
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (169-179)

Abstrakt

W artykule przedstawiono specyfikę przedsiębiorczości kobiet w kontekście uwarunkowań gospodarczych regionu Wielkopolski. Autorka analizuje przydatność poszczególnych form wsparcia przedsiębiorczości, odnosząc się do danych uzyskanych na podstawie badań aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców oraz grupy ekspertów. Wyniki ujawniają istnienie rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a domniemanym. Pozwalają także określić wsparcie najbardziej znaczące z perspektywy kobiet zakładających i prowadzących przedsiębiorstwa. Ujawniono także obszary pomocy dla MSP, które nie są wykorzystywane przez właścicielki wielkopolskich firm.   
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Althayde R., Measuring Enterprise Potential in Young People, „Enterpreneurship Theory and Practice”, marzec 2009.
2.Aronson E., Wilson T., Alert A., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Naukowe PWN, Poznań 1997.
3.Bartkiewicz P., Identyfikacja sytuacji gospodarczej Wielkopolski, w: Analiza sytuacji Wielko-polski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M.K. Wy-rwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
4.Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. SPG, Gdańsk 2004.
5.Brush C.G., Carter N.M., Gatewood E.J., Green P.G., Hart M.M., Growth-oriented Women Entrepreneurs and Their Businesses: A Global Research Perspective, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2006.
6.Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
7.Łuczka T., Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
8.Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wyd. FOSzE, Warszawa 2007.
9.Przybysz J., Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstw. Uwarunkowania i perspek-tywy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, Wyd. Poli-techniki Poznańskiej, Poznań 2013.
10.Siemieniak P., Postawy studentów wobec przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51, red. A. Bielawska, T. Łuczka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
11.Wasilczuk J., Daszkiewicz N., Polscy właściciele/menedżerowie wobec jednolitego rynku europejskiego, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczy internacjonalizacji i inte-gracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, red. P. Do-miniak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
12.Wasilczuk J., Przedsiębiorczość kobiet, w: Szklany Sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, red. M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
13.Węcławska D., Zadura-Lichota P., Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze i przygotowanie młodych Polaków do działalności gospodarczej, w: Raport o stanie sektora małych
14.i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa 2010.
15.Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2011, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2012.
16.Zięba K., Płeć właściciela/menedżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne Proble-my Usług nr 50, red. A. Bielawska. A. Szopa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.