Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro

Autorzy: Kazimiera Winiarska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jednostki mikro ustawa o rachunkowości
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (191-200)

Abstrakt

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej mają znaczny udział w gospodarce narodowej. Ich profile są bardzo różnorodne. Szczególną kwestię stanowi rozdzielenie ich działalności gospodarczej i działalności non profit oraz dostosowanie ewidencji gospodarczej do zakresu i specyfiki funkcjonowania. W artykule zdefiniowano pojęcie jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ustawie o rachunkowości oraz wskazano akty prawne regulujące działalność jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Larkin R.F., Di Tommaso M., Non-for-Profit GAAP 2006, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, t.j. DzU 2010, poz. 1118.
3.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
4.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, t.j. DzU 2001, nr 79, poz. 855.
5.Ustawa z dnia 23 maja z 1991 r. o związkach zawodowych, t.j. DzU 2001, nr 79, poz. 854 ze zm.
6.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, DzU nr 55, poz. 235, z późn. zm.
7.Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, t.j. DzU 2002, nr 84, poz. 710.
8.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, t.j. DzU 1991, nr 46, poz. 203.
9.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. DzU nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
10.Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, DzU nr 32, poz. 217, z późn. zm.
11.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, DzU nr 20, poz. 106, z późn. zm.
12.Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, t.j. DzU 2002, nr 112, poz. 979, z późn. zm.