Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego

Autorzy: Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska

Agnieszka Strzelecka
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: ziemia wartość produkcji rolniczej produkcja roślinna gospodarstwo rolne regresja logistyczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (214-223)

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest określenie znaczenia ziemi dla wartości produkcji rolniczej wytwarzanej przez gospodarstwa rolne o dominującym udziale produkcji roślinnej w wartości produkcji ogółem, w regionie Pomorza środkowego. Weryfikację empiryczną czynników determinujących wartość produkcji gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu regresji logistycznej. W badaniu wykorzystano dane dotyczące 933 gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem danych 406 gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną. Ustalono, że statystycznie istotny dodatni wpływ na badane zjawisko miały trzy zmienne niezależne: powierzchnia użytków rolnych, część wytworzonej produkcji, która została przeznaczona na oficjalną sprzedaż, udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności rolniczej. Wykazano ponadto, że model zawierający wyłącznie zmienną dotyczącą powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych w procesie produkcji charakteryzuje się wartościami statystyk (LR, AIC, AUC, R2 McFaddena) wskazującymi na lepsze dopasowanie do obserwowanych danych niż model zawierający wyłącznie pozostałe zmienne uwzględnione w analizie. Dowodzi to istotnego znaczenia ziemi w procesie tworzenia wartości produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolne. Najlepszy model uzyskano uwzględniając wszystkie (statystycznie istotne) zmienne, które zostały przyjęte do badania.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bazyl M., Miary dopasowania, w: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indy-widualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
2.Danieluk B., Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia Społeczna” 2010, nr 2–3, t. 5.
3.Gruszczyński M., Modele zmiennych jakościowych dwumianowych, w: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
4.Harańczyk G., Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia, w: Medycyna i analiza danych, StatSoft, Kraków 2010.
5.Hu B., Shao J., Palta M., Pseudo-R2 in Logistic Regression Model, „Statistica Sinica” 2006, nr 16.
6.Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
7.Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
8.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach
9.z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków 2007.
10.Szafraniec-Siluta E., Zawadzka D., Strzelecka A., Ocena zmian w produkcji rolnej w Polsce według typów rolniczych w latach 2004–2009, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 1, Warszawa–Poznań–Wrocław 2011.
11.Zawadzka D., Ardan R., Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodo-bieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław 2010.
12.Zawadzka D., Ardan R., Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym, w: Za-rządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace Na-ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wrocław 2011.
13.Zawadzka D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
14.Zawadzka D., Strzelecka A., Land as a primary factor in determining the value of output in the farms of Middle Pomerania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.