Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie

Autorzy: Dorota Strubel
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem kredytowym weryfikacja kontrahenta monitoring należności
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (269-282)

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie roli działu windykacji we wspomaganiu zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie. Zasady zarządzania ryzykiem tego rodzaju mogą być zróżnicowane w zależności od przedsiębiorstwa, jednak wyodrębnić można kilka istotnych czynności pomagających w ograniczeniu ryzyka. Autorka wskazała na fazy procesu zarządzania oraz na działania, które wspomagają ten proces. Skupiono uwagę na konieczności weryfikacji wiarygodności finansowej przyszłego tudzież obecnego kontrahenta, prawidłowego podpisywania umów handlowych, stosowania zabezpieczeń, konieczności szybkiej reakcji w przypadku braku zapłaty. Wskazano na wagę korzystania ze struktury wiekowej należności w aspekcie monitorowania należności oraz systemie blokad dostaw towaru w aspekcie kontrolowania ryzyka kredytowego.W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę w 2010 roku na temat czynników determinujących skuteczność działań windykacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker H.K., Powell G.E., Understanding Financial Management, Blackwell Publishing 2005.
2.Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
3.Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Sierpińska, Wizja Press & IT, War-szawa 2006.
4.Folga J., Cała prawda o DSO, „CFO Magazyn Finansistów” 2006, nr 5.
5.Folga J., Jak ustalić właściwy termin płatności dla odbiorców, „Biuletyn Rachunkowości
6.i Finansów” 2007, nr 9.
7.Folga J., Stępień P., Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie komercyjnym – uwarunkowania windykacji, w: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011.
8.Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenie wierzytelności, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
9.Kozłowski J., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Turystyki i Hote-larstwa, Bydgoszcz 2003.
10.Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Poznań 2000.
11.Lamenta L., Tobolska D., Jak sprawdzić wiarygodność kontrahentów, Con Lex, Gdynia 1992.
12.Ritchie B., Marshall D., Business Risk Management, London 1993.
13.Rytko P., Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009.
14.Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
15.Stobiecka E., Przedsiębiorca może odzyskać dług, „Dziennik Gazeta Prawna” 28.10.2014, nr 209.
16.Stroiński E., Ubezpieczenie gospodarcze jako czynnik bezpiecznego kierowania gospodar-stwem rolnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1989.
17.Strubel D., Czynniki determinujące skuteczność działań windykacyjnych, wyniki badań ankie-towych przeprowadzonych w ramach badania naukowego pod kierunkiem K. Krecz-mańskiej-Gigol w SGH w Warszawie w 2010 r.