Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)

Autorzy: Katarzyna Kozioł-Nadolna
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie innowacjami małe i duże przedsiębiorstwa strategie innowacyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (313-322)

Abstrakt

W artykule podjęto próbę pokazania różnic w zarządzaniu innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach. Skupiono się na kilku kwestiach: potencjale działalności innowacyjnej, łańcuchu innowacyjnym, barierach innowacyjności oraz strategiach innowacyjnych stosowanych przez małe i duże przedsiębiorstwa. Artykuł składa się z części teoretycznej, w której omówiono potencjał innowacyjny, koncepcję łańcucha innowacji oraz praktycznej, w której przedstawiono wyniki badań na temat barier działalności innowacyjnej w małych i dużych przedsiębiorstwach. W ostatniej części artykułu zawarto opis stosowanych strategii innowacyjnych przez małe i duże przedsiębiorstwa.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Disselkamp M., Innovationsmanagement: Instrumente und Methoden zur Umsetzung im Unternehmen, Gabler, Wiesbaden 2005.
2.Hamel G., Bren B., „Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Red Horse, Lublin 2008.
3.Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncep-cje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.
4.Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
5.Janasz W., Strategie organizacji innowacyjnych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, Szczecin 2011, www.wneiz.pl/ nauka_wneiz/ sip/ sip21-2011/SiP-21-4.pdf (10.11.2014).
6.Kirner E., Som O., Dreher C., Wiesenmaier V., Innovation in KMU - Der ganzheitliche Innovationsansatz und die Bedeutung der Innovationsroutinen für den Innovationsprozess, Fraunhofer Institut System- und Innovationsforschung 2006.
7.Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Warszawa 2009.
8.Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
9.Legonomia. W kierunku masowej innowacyjności – Polska na tle Świata, www. infovidematrix.pl/ uploads/Raport_Legonomia.pdf (13.11.2014).
10.Porter M., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985.
11.Porter M., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
12.Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
13.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007.
14.Rudolf T., Fuchs K., Kossut N., Workiewicz M., Wróblewski J., Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności?, „E-mentor” 2006, nr 5.
15.Stokalski B., Innowacyjność w polskich firmach, „Harvard Business Review” 1.03.2009, http://www.infovidematrix.pl/uploads/HBR_%2801032009%29.pdf (10.11.2014).
16.Szczepkowska M., Innowacyjność małych i średnich firm rodzinnych – wybrane zagadnienia, w: Innowacja przyszłością rozwoju gospodarki, cz. II, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013.
17.Tunney M., Innovation in small business, www.dceb.ie/knowledge-centre/general-business-issues/innovation-in-small-business (10.11.2014).
18.Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Agencja Wydawnicza Placet, War-szawa 2010,
19.Zarządzanie innowacjami w małych firmach, www.pi.gov.pl/ parp/chapter_86197.asp? so-id=BC9D86022E38456B8A4520BDCCD5C5EA (6.11.2014).
20.Zięba M., Oster P., Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, „E-mentor” 2011, nr 3, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/839 (10.11.2014).
21.Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.