Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne

Autorzy: Anna Bera
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Prędkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: struktura kapitału mikro małe i średnie przedsiębiorstwa wskaźniki zadłużenia
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (363-374)

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych determinantów na strukturę kapitału w grupie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Potencjalne determinanty zostały określone na podstawie teorii struktury kapitału oraz dotychczasowych badań empirycznych w tym zakresie. W artykule testowano czy wielkość firmy, przynależność branżowa oraz materialny charakter majątku wpływają na wskaźniki zadłużenia. W badaniach wykorzystano wskaźnik zadłużenia ogólnego oraz odsetkowego. Próba badawcza obejmowało 12 tys. sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP. Do testowania hipotez badawczych wykorzystano analizę korelacji oraz metodę ANOVA. W badaniach potwierdzono związek pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstw z sektora MSP a ich wielkością, przynależnością branżową oraz materialnym charakterem majątku.    
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoniou A., Guney Y., Paudyal K., The determinants of capital structure: capital market-oriented versus bank-oriented institutions, „Journal of Financial and Quantitative Anal-ysis” 2008, t. 43, nr 1.
2.Bradley M., Jarrell G.A., Kim E., On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence, „The Journal of Finance” 1984, nr 39.
3.Brennan M.J., Schwartz E.S., Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure, „Journal of Business” 1978, t. 51, nr 1.
4.Chen J.J., Determinants of capital structure of Chinese-listed companies, „Journal of Business Research” 2004, nr 57.
5.Daskalakis N., Eriotis N., Thanou E., Vasiliou D., Capital structure and size: new evidence across the broad spectrum of SMEs, „Managerial Finance” 2014, t. 40, nr 12.
6.Daskalakis N., Thanou E., Capital Structure of SMEs: To what extent does size matter?, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1683161.
7.De Miguel A., Pindado J., Determinants of capital structure: new evidence from Spanish panel data, „Journal of Corporate Finance” 2001, nr 7.
8.DeAngelo H., Masulis R.W., Optimal capital structure under corporate and personal taxation, „Journal of Financial Economics” 1980, nr 8.
9.Hand J.H., Lloyd W.P., Rogow R.B., Agency relationships in the close corporation, „Financial Management” 1982, t. 11, nr 1.
10.Heyman D., Deloof M., Ooghe H., The financial structure of private held Belgian firms, „Small Business Economics” 2008, nr 30.
11.Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZN US, Fi-nanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 62, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
12.Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, „Journal of Financial Economics” 1976, nr 3.
13.Kim E.H., A mean-variance theory of optimal capital structure and corporate debt capacity, „The Journal of Finance” 1978, t. 33, nr 1.
14.López-Gracia J., Sogorb-Mira F., Testing trade-off and pecking order theories financing SME, „Small Business Economics” 2008, nr 31.
15.Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
16.Mac an Bhaird C., Lucey B., Determinants of capital structure in Irish SMEs, „Small Business Economics” 2010, nr 35.
17.Prędkiewicz K., Wypłacalność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
18.Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych
19.i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ZN US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 65, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
20.Saá-Requejo, J., Financing decisions: lessons from the Spanish experience, „Financial Man-agement” 1996.
21.Sogorb-Mira F., How SME uniqueness affects capital structure: Evidence from a 1994–1998 Spanish data panel, „Small Business Economics” 2005, nr 25.
22.Stiglitz J.E., Weiss A., Credit rationing in markets with imperfect information, „The American Economic Review” 1981, nr 71.
23.Van Caneghem T., Van Campenhout G., Quantity and quality of information and SME finan-cial structure, „Small Business Economics” 2012, nr 39.
24.Van der Wijst N., Thurik R., Determinants of small firm debt ratios: An analysis of retail panel data, „Small Business Economics” 1993, nr 5.