Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013

Autorzy: Dominika Kordela
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw mikro małe i średnie przedsiębiorstwa wsparcie publiczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (396-407)

Abstrakt

Na konieczność wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wskazują zarówno naukowcy, instytucje państwowe oraz unijne, jak i same przedsiębiorstwa. W ramach wielu form pomocy istotne znaczenie dla tej grupy podmiotów ma wsparcie finansowe.Celem artykułu jest analiza struktur, form i kierunków wsparcia publicznego udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w latach 2007–2013 w Polsce, a także określenie wartości udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis. Autorka prezentuje w różnych przekrojach dane publikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i na podstawie własnych analiz podejmuje próbę podsumowania rodzajów oraz wartości wsparcia udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fan Q., Importance of SMEs and the Role of Public Support in Promoting SME Development, presentation from World Bank Workshop, St. Petersburg, Russia, September 1–16 2003.
2.Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
3.Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP, PKPP Lewiatan, 2011.
4.Creating top-Class Business Support Services SEC 2001, 1937, Komisja Europejska, Com-mission Staff Working Paper.
5.Kordela D., Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act, w: Uwarunkowania rynkowe roz-woju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2014, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
6.Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. F. Misiąg, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
7.Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lata 2008–2013, www.uokik.gov.pl
8.z 10.11.2014 r.
9.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom lata 2007–2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r.
10.Rosa A., Wykorzystanie środków z pomocy publicznej przez MSP, w: Uwarunkowania rynko-we rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2012, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
11.Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011.