Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie

Autorzy: Paweł Mikołajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Waldemar Czternasty
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa społeczne luka kapitałowa fundusze europejskie
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (420-432)

Abstrakt

Idee i wartości ekonomii społecznej znajdują swój wyraz w celach przedsiębiorstw społecznych oraz w sposobie realizowanych przez nie działań, jednak nie tylko one są wyznacznikiem ich społecznych zachowań. Niezbędne stają się również określone środki finansowe stymulujące powstawanie oraz rozwój tych przedsiębiorstw. Fundusze Unii Europejskiej mogą stanowić jeden z istotnych determinantów rozwoju ich potencjału oraz czynnik ograniczający lukę kapitałową w sektorze przedsiębiorstw społecznych. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogacz-Wojtanowska E., Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej i ich wpływ na gospodarkę lokalną, w: D. Strahl, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Na-ukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1161, Wrocław 2007.
2.Coffey International Development, raport końcowy, Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL, War-szawa 2009.
3.Davister C., Defourny J., Gregoire O., Przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej WISE w Unii Europejskiej: przegląd kategorii, w: Antologia tekstów kluczowych – przedsiębiorstwo społeczne, red. J. Wygnański, Wyd. FISE, Warszawa 2008.
4.Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, Ekonomia Społeczna, Kraków 2004, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Minister-stwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
5.Eichner M., Bańczyk P., Czar partnerstw. Tworzenie partnerstw i zarządzanie nimi, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2011.
6.Etzioni A., Modern Organizations, Prentience-Hall, New York 1964.
7.Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsię-biorstwo społeczne. Konceptualizacja, w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Hausner, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
8.Jaruszek-Kopacz B., Ekonomia społeczna a biznes. Współistnienie, konkurencja, współpraca, Ekonomia Społeczna – Teksty 2008, Warszawa 2008.
9.Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, Bruksela 2011.
10.Kożuch B., Nauki o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
11.Leś E., Nowa gospodarka społeczna. Wybrane koncepcje, Wyd. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
12.Manifest ekonomii społecznej, Gdańsk 2008.
13.Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014–2020, Warszawa 2014.
14.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19.02.2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2050).
15.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r.
16.Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17.12.2013
17.r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
18.Wygnański K., Frączak P., Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Ekonomia Społeczna – Teksty 2006, Warszawa 2006.
19.Zachariasz K., Dotacje dla firm bezrobotnych i wykluczonych. Większa władza urzędników, „Wyborcza.biz”, 25.02.2014.
20.http://pdsc.pl/pl/blogi/ malgorzata- kaliszewska/ 264- cechy- swoiste- ekonomii- spoecznej (30.11.2014).
21.http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/gk/panele/gosk_fundusze_unijne_2007-2013.pdf (26.12.2014).
22.http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/789151.html?ci=es_komentarze&did=800971&state=am (7.12.2014).