Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Maria Sierpińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Małgorzata Gajda-Kantorowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: małe firmy kredyty leasing faktoring
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (433-441)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zakres korzystania z różnych form finansowania przez małe i średnie podmioty gospodarcze. Tylko co piąta firma wykorzystuje zyski zatrzymane do finansowania rozwoju. Ponad 40% firm korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, a co trzecia z nich – z kredytu bankowego w rachunku kredytowym. Małe firmy napotykają bariery w korzystaniu z kredytów bankowych w postaci braku zabezpieczeń, wysokich kosztów korzystania z tego źródła oraz wysokiego ryzyka upadłości. Przyśpiesza to rozwój leasingu finansującego inwestycje firm oraz faktoringu wykorzystywanego do finansowania operacyjnej działalności. W 2013 roku odsetek firm korzystających z leasingu i faktoringu w Polsce i w UE był zbliżony i wynosił ponad 38%. Firmy w Polsce korzystały z pożyczek bankowych subsydiowanych  w takim samym stopniu  jak w Unii Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Korczyn A., Leasing na nowych zasadach, Wyd. Sigma, Skierniewice 2011.
2.Leśniewski M.A., Kultura organizacyjna Małych i Średnich Przedsiębiorstw narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2015,
3.nr 1.
4.Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych
5.i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.
6.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107
7.i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_pl.pdf.
8.Tomaszkiewicz B., Kapiszewski J., Mała firma , duży kłopot z kredytem, „Dziennik Gazeta Prawna” 9.10.2014, nr 196.