Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych

Autorzy: Artur Stefański
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: firmy rodzinne jakość portfela kredytowego banki spółdzielcze
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (451-460)

Abstrakt

Przedsiębiorstwa rodzinne od dziesięcioleci stanowią znaczną siłę gospodarczą w większości krajów na świecie, wiele z nich korzysta także z różnych obcych źródeł finansowania, w szczególności z kredytów bankowych. Celem niniejszego artykułu jest ocena jakości portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na podstawie danych finansowych, według stanu na dzień 30.06.2014 roku, wybranych banków spółdzielczych. Jakość portfela kredytowego mierzona jest udziałem należności zagrożonych w należnościach ogółem. Wyniki badania wskazują, że jakość portfela kredytowego przedsiębiorców rodzinnych w badanej populacji jest nieco lepsza od jakości całego portfela kredytów gospodarczych, jednak gorsza niż w przypadku kredytów udzielanych innym grupom klientów czy średniej w banku. Jakość portfela kredytowa firm rodzinnych jest także zróżnicowana w grupie firm przed sukcesją i po sukcesji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson R., Reeb D.M., Founding family ownership and firm performance: evidence from the S&P500, „Journal of Finance” 2003, nr 58.
2.Di Giuli A., Caseli S., Gatti S., Are small family firms financial sophisticated, „Journal of Banking and Finance” 2011, nr 35.
3.Gallo M.A,, Tapies J., Cappuins K., Comparision of family and non-family business: Financial logic and personal preferences, „Family Business Review” 2004, nr 4.
4.Informacja o sytuacji banków spółdzielczych w latach 2007–2013 i I półroczu 2014r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008–2014.
5.Klein S.B., Family businesses in Germany. Significance and structure, „Family Business Review” 2000, nr 3.
6.Martyniuk O., Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego – rozważania nad istotą i pomiarem,
7.w: Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, red. A. Marjański, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 6, cz. 1, Łódź 2013.
8.PARP, Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, Warszawa 2009.
9.Pawlak A., Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, w: Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. I, Łódź 2014.
10.Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU 2008, nr 235, poz. 1589.
11.Safin K., Pluta J., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań, w: Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Przedsiębiorczość i Zarządzanie,
12.t. XV, z. 7, cz. I, Łódź 2014.
13.Shanker M., Astrachan J.H., Myth and realities: family businesses’ contribution to the US economy. A framework for assessing family business statistics, „Family Business Re-view” 1996, nr 2.
14.Stefański A., Przedsiębiorstwa rodzinne a oferta i procedura kredytowa banków, w: Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. B. Piasecki,
15.A. Marjański, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. II, Łódź 2014.
16.Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
17.Surdej A., Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki, w: Firmy rodzinne – współczesne nurty badań
18.i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Przedsiębiorczość
19.i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. I, Łódź 2014.
20.Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.
21.Wallman M., Family matters – the complexities of relationships in the small family firm,
22.w: SME,s in modern economics. Selected issues, red. J.E. Wasilczuk, K. Zięba, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
23.Więcek-Janka E., Kujawińska A., Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 595, Szczecin 2010.
24.Winnicka-Popczyk A., Możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału
25.w przedsiębiorstwach rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.