Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
The rate of return of the primary offerings on the example of small firms listed on the NewConnect and companies on the WSE main maret
(Stopa zwrotu ofert pierwotnych na przykładzie małych spółek na rynku NewConnect i przedsiębiorstw na rynku głównym GPW)

Autorzy: Marcin Jan Flotyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: oferta publiczna (IPO) NewConnect alternatywny system obrotu rynek regulowany oferta prywatna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (475-485)

Abstrakt

Alternatywny system obrotu – NewConnect w latach 2007–2014 rozwijał się dynamicznie, o czym świadczy znaczna liczba notowanych na tym rynku przedsiębiorstw, które przeprowadziły ofertę pierwotną sprzedaży swoich akcji. W artykule podjęto badanie, które miało na celu wskazanie opłacalności inwestowania w spółki debiutujące na rynku NewConnect w latach 2012–2014. Aby uwiarygodnić otrzymane rezultaty przebadano również stopy zwrotu akcji spółek po udanej ofercie publicznej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w tożsamym okresie. Wykonano badanie dla 223 spółek – 70 z rynku regulowanego GPW oraz 153 z rynku małych spółek NewConnect. Stopy zwrotu obliczono dla różnych momentów – przeprowadzono symulacje inwestycji zarówno krótko, jak i długoterminowych. Celem artykułu jest sprawdzenie, jak kształtowały się stopy zwrotu akcji spółek debiutujących na rynku NewConnect w porównaniu ze stopami zwrotu debiutów na rynku głównym w analogicznym okresie. Postawiono hipotezę badawczą, według której inwestowanie w oferty pierwotne spółek na rynku alternatywnym powinno być bardziej opłacalne niż inwestowanie w IPO spółek z rynku głównego. Hipotezę oparto na występującym w literaturze założeniu wyższej premii za ryzyko w przypadku spółek o małej kapitalizacji i premii za ryzyko niedostatecznej płynności obrotu ich akcjami, jaką charakteryzują się przedsiębiorstwa z NewConnect. Analizę oparto na metodzie porównawczej oraz na miernikach statystycznych służących do opisu struktury zbiorowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2.Bodie Z., Merton R. Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
3.Brealey R., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
4.Jagielnicki A., NewConnect: nowa szansa na duże zyski, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
5.Kordela D., NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw: systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2013.
6.Kordela D., Ocena procedur i kosztów rynku alternatywnego NewConnect z punktu widzenia emitentów, in: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsię-biorstw. Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 695, Ekonomiczne Problemy Usług no. 80, Szczecin 2012.
7.Mosionek-Schweda M., Emitenci na rynku NewConnect, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Vol. XLIV, 2 sectio h, Lublin 2010.
8.Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym: analiza porównawcza eks-pansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
9.Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
10.Szczepankowski P., Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sekto-rowym, ”Współczesna ekonomia” 2010, no. 1 (13).
11.Websites:
12.www.newconnect.pl/.
13.www.gpw.pl/.
14.www.gpwinfostrefa.pl/.
15.www.stooq.pl/.