Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Joanna Małecka
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy źródła finansowania spółka komandytowo-akcyjna spółka akcyjna Regon MSP GPW
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (496-507)

Abstrakt

Małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo że tworzą ponad 50% polskiego PKB i 2/3 miejsc pracy, napotykają na znacznie ograniczone możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój. Można więc zadać pytanie – jakie źródła oprócz kapitału własnego i kredytów pozostają do dyspozycji właścicieli przedsiębiorstw tej wielkości? Należy podkreślić, że po zakończeniu procesu prywatyzacji, Giełda Papierów Wartościowych coraz intensywniej zaczyna poszukiwać nowych alternatyw, które zapewnią jej dalszy rozwój. NewConnect stało się zjawiskiem zainicjowanym i znanym. Gdzie zatem dalej upatrywać kierunku rozwoju? Czy polski przedsiębiorca jest gotowy do współpracy z GPW? W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące oszacowania liczby rzekomych przedsiębiorstw, odpowiadających uwarunkowaniom, jakie stawia przed potencjalnymi debiutantami GPW. Równocześnie wskazuje się na niedostatek i ograniczenie dostępu do danych gromadzonych przez GUS oraz skutecznego zarządzania gospodarką finansową małych i średnich przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
2.Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
3.Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004–2012 r., GUS, Warszawa 2006–2014.
4.Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
5.Harwood A., Konidaris T., SME Exchanges in Emerging Market Economies. A Stocktaking of Development Practices, WBG, Policy Research Working Paper 7160, 2015.
6.Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu.PL, Warsza-wa 2010.
7.Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozaban-kowych, CeDeWu, Warszawa 2013.
8.Kordela D., NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.
9.Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro-
10.i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
11.Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
12.Łukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2010.
13.Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011–2014, GUS, Warszawa 2011–2014.
14.Mikołajek-Gocejna M., IPO jako źródło finansowania rozwoju spółki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
15.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007–2013, GUS, Warszawa 2007–2013.
16.Wasilewska H., Jankowska A., Emisja akcji w drodze oferty publicznej na przykładzie spółek giełdowych, „Bank i Kredyty” 2005, nr 6.
17.Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON, 2004–2013, GUS, Warszawa 2005–2014.