Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej

Autorzy: Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacyjność mikro i małe przedsiębiorstwa przemysł region
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:8 (567-574)

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na terenie województw Polski wschodniej. Badanie miało na celu określenie wpływu zróżnicowanych determinant na aktywność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Główną hipotezą badawczą jest zatem twierdzenie, że aktywność w sferze innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych jest uzależniona od zróżnicowanych uwarunkowań, które wpływają na te podmioty, przy czym źródła informacji dla innowacji mogą stymulować ten obszar działalności różnokierunkowo. W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym źródeł działalności innowacyjnej, wzięło udział 763 przedsiębiorstwa przemysłowe, funkcjonujące w Polsce wschodniej w latach 2010–2012.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, „Oxford Review of Economic Policy” 1998, vol. 14, nr 2.
2.Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
3.Dzikowski P., Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009–2012, w: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, red. M. Matejun, K. Szymańska, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
4.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
5.Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
6.Tomaszewski M., Kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w sieci dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w latach 2008–2010, „Współ-czesne Zarządzanie” 2012, nr 4.
7.Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo, MNiSW, Warszawa 2008.