Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej

Autorzy: Dominika Zielińska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: instytucje administracji publicznej działalność gospodarcza przedsiębiorca obowiązki
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (586-600)

Abstrakt

Każdy przedsiębiorca w całym okresie prowadzenia działalności ma styczność co najmniej z czterema urzędami. W zależności od profilu wybranej aktywności zawodowej liczba organów państwowych, z którymi będzie miał do czynienia może ulec zwiększeniu. Przedstawione w niniejszym artykule instytucje administracji państwowej należą do najczęściej uczestniczących w życiu gospodarczym przedsiębiorcy. Urzędy te pełnią wiele funkcji, ale do najważniejszych, z punktu widzenia osoby prowadzącej działalność, można zaliczyć administracyjne, ewidencyjne, informacyjne, kontrolne oraz egzekucyjne. Przepisy określające prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorcy, jak i konkretnej instytucji są bardzo obszerne, dlatego autor ograniczył się do omówienia najważniejszych przepisów związanych bezpośrednio z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz obligujących przedsiębiorców, w zależności od ustawy, do wypełnienia określonych czynności podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Na-rodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, DzU 2009, nr 184, poz. 1437.
2.Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 2014, poz. 121 ze zm.
3.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 2014, poz. 1502.
4.Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361 ze zm.
5.Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2014, poz. 851 ze zm.
6.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 ze zm.
7.Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, DzU 2012, poz. 591 ze zm.
8.Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
9.i płatników, DzU 2012, poz. 1314 ze zm.
10.Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, DzU 2004, nr 121, poz. 1267 ze zm.
11.Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 2013, poz. 1203 ze zm.
12.Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749 ze zm.
13.Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 2009, nr 205, poz. 1585 ze zm.
14.Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, DzU 2013, poz. 186 ze zm.
15.Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2013, poz. 1030 ze zm.
16.Ustawa z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, DzU 2012, poz. 826 ze zm.
17.Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, DzU 2003, nr 90, poz. 844 ze zm.
18.Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy, DzU 2013, poz. 674 ze zm.
19.Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2013, poz. 672 ze zm.