Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT

Autorzy: Dariusz Pauch
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: oszustwa podatki podatek VAT
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (633-641)

Abstrakt

 W artykule zaprezentowano problem oszustw podatkowych w podatku VAT (podatku od towarów i usług). Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia oszustwa podatkowego. Następnie wskazano na definicje unikania i uchylanie się od opodatkowania. Kolejno zaprezentowano wielkość strat budżetu państwa z tytułu braku odprowadzonego podatku VAT w Polsce i pozostałych krajach UE. W ostatniej części artykułu wskazano na konsekwencje oszustw podatkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, R. Marphy, Norfolk UK 2012.
2.Andrejew L., Kubicki L., Waszczyński J., System Prawa Karnego. O przestępstwach
3.w szczególności, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989.
4.Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
5.Dorozik L., Stanielewicz J., Walczak B., System podatkowy Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Szczecin 2008.
6.Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse Publiczne, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
7.Klonowska A., Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem, Zeszyty Naukowe nr 778 Uni-wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
8.Krajewska A., Podatki – Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2002.
9.Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004.
10.Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
11.i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
12.Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2014.
13.Mechanizmy karuzelowe. Schemat działania oszustów. Skutki dla skarbu państwa. Indolencja Państwa Polskiego. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2014.
14.Nowak K., Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach zorganizowa-nych grup przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych w związku z obrotem wyrobami stalowymi, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10 (6).
15.Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27, European Commission, Warsaw 2014.
16.Ustawa z 10 września 1999 Kodeks Karny Skarbowy, DzU 1999, nr 83, poz. 930.
17.Zwalczanie oszustw podatkowych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2014.
18.Żabska M., Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.