Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy

Autorzy: Paweł Przepióra
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: preferencje podatkowe małe i średnie przedsiębiorstwa wsparcie dla podmiotów gospodarczych
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (642-651)

Abstrakt

Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw budzi wiele kontrowersji. Z politycznego punktu widzenia jest to dość nośne hasło i politycy najczęściej opowiadają się za działaniami tego rodzaju. W praktyce trudno jednak wesprzeć wszystkie przedsiębiorstwa, nawet tylko te mikro i małe. Zresztą podejście podmiotowe, czyli wspieranie per se określonej grupy przedsiębiorstw jest raczej nieracjonalne i nieefektywne, nawet jeśli są to np. przedsiębiorstwa z branż technologicznych. Wsparcie powinno raczej premiować określone zachowania przedsiębiorstw, czyli mieć charakter bodźca lub premiować podmioty znajdujące się w określonej szczególnej sytuacji, która stawia firmę w gorszym położeniu niż inne podmioty gospodarcze. Przyglądając się preferencjom fiskalnym w Polsce, trzeba stwierdzić, że dotyczą one w zasadzie trzech obszarów: zwolnienia dotacji z podatków dochodowych, możliwości rozliczenia straty z przeszłości oraz zwolnień w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Pozostałe, znane w świecie rozwiązania preferencyjne albo nie istnieją w polskim systemie podatkowym, albo skala ich stosowania jest marginalna. Czy zatem wprowadzać inne preferencyjne rozwiązania podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw? Na to pytanie trudno odpowiedzieć tym bardziej, że jak pokazują badania przeprowadzone przez Radę Podatkową Lewiatan większość z przepytanych osób opowiada się za brakiem przywilejów podatkowych dla sektora MSP. Niewątpliwie przy wprowadzaniu nowych ulg niezbędna jest ostrożność i rzetelna kalkulacja kosztów i korzyści.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A Partial and Fragile Recovery, Final Report – July 2014, European Commission.
2.Bruce D., Mohsin M., Tax Policy and Entrepreneurship: New Times Series Evidence, „Small Business Economics” 2006, nr 26.
3.Cieślak-Wróblewska A., Coraz mniej pracujących na własny rachunek, „Rzeczpospolita”, 17.04.2013.
4.Crawford C., Freedman J., Small Business Taxation, The Institute for Fiscal Studies, Legal research paper series, Paper nr 25/2011, University of Oxford.
5.Freedman J., Small Business Taxation: Policy issues and the UK, w: Taxing small business - Developing Good Tax Policies, red. N. Warren, Australian Tax Research Foundation, Conference Series 23, 2003.
6.Iniewski R., Model podatkowy MŚP - Zasady opodatkowania Małych i Średnich Przedsię-biorstw – Analizy – Rekomendacje, Rada Podatkowa Lewiatan, Warszawa 2013.
7.Internationalisation of European SMEs – final report, European Commission 2010.
8.Manzo M., Corporate Taxation and SMEs: the Italian experience, OECD Centre for Tax Policy and Administration, OECD Taxation Working Papers Series.
9.Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, Warszawa 1995, za: Polityka gospodarcza, red.
10.H. Ćwikliński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
11.Przepióra P., Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach – dyskusja o neutralności i kształcie regulacji podatkowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
12.Poutziouris P., Chittenden F., Michaelas N., Oakey R., Taxation and the Performance of Technology-based Small Firms in the U.K, „Small Business Economics” 2000., nr 14.
13.Rogut A., Piasecki B., Główne kierunki polskiej innowacyjności. Podstawowe czynniki wa-runkujące kreowanie i powstawanie innowacji, Łódź, wrzesień 2010, Departament Ko-ordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
14.Wartość preferencji podatkowych, Zał. B, Ministerstwo Finansów 2014.