Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych

Autorzy: Piotr Niedzielski
Uniwersytet Szczeciński

Sylwia Henhappel
Słowa kluczowe: crowdsourcing modele innowacyjne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:30 (65-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach globalnych wykorzystują innowację i procesy innowacyjne jako narzędzie kształtowania konkurencyjności. Ważnym elementem tych procesów jest sektor B+R. Aby zwiększyć efektywność procesów innowacyjnych przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu wykorzystują otwarte procesy innowacyjne, co także ma pozytywny wpływ na efektywność gospodarowania w skali mezo i makro. Istotnym narzędziem realizacji otwartych procesów innowacyjnych jest crowdsourcing, który pozwala dzięki sieci Internet wykorzystać w procesach innowacyjnych wiedzę tłumu. Przykłady zaprezentowane w artykule prezentują różne oblicza i zastosowania idei crowdsoursingu w praktyce przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt E., http://technopolis.polityka.pl/2007/zjawisko-Crowdsourcingu (dostep
2.30.04.2014).
3.Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa 1998.
4.Chesbrough H., Open Innovation. The New Imperative Paradigm for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston–Massachusetts 2003.
5.Crowdsorcing innowacji, www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95586.asp.
6.Downar W, Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 603, Ekonomiczne Problemy Usług nr 59, Szczecin 2010.
7.Downar W., System transportowy. Tworzenie wartości dla interesariusza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
8.Dawson R., Bynghall S., Getting Results from Crowds, Advanced Human Technologies, Sydney–San Francisco 2011.
9.Davenport T.H., Thinking for a Living. How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers, Harvard Business School Press, Boston 2005.
10.Drucker P.F., Innovation and Entrepreneurship. Practice and principles, Heinemann, London 1994.
11.Efekt synergii współdziałania systemów GPS, GSM i Internetu na przykładzie transportu samochodowego, w: P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
12.Gassmann O., Enkel E., Open Innovation. Die Öffnung des Innovationsprozesses erhöht das Innovationspotential, w: ZeitschriftFührung + Organisation (ZfO), ISSN 0722-7485, Bd. 75, Wyd. 3/2006.
13.Gassmann O., Crowdsourcing, Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz: Interaktiv Ideen finden - Kollektives Wissen effektiv nutzen – Mit Fallbeispielen und Checklisten, Carl HanserVerlag, München 2010.
14.Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
15.Hippel E. Von, Democratizing Innovation, Cambridge MA: The MIT Press 2005.
16.Howe J., The Rise of Crowdsourcing, „Wired Magazine” 2006, www.wired.com/2006/06/crowds/ (dostęp 1.02.2015).
17.Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
18.Klich J., Koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły wyższe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 717, Ekonomiczne Problemy Usług nr 93, Szczecin 2012.
19.Lachowski S, Droga ważniejsza niż cel, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
20.Laskowska-Rutkowska A., Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja i transfer innowacji w łańcuchu dostaw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2013.
21.Martin N,. Lessmann S, Voß S., Crowdsourcing - Systematisierung praktischer Ausprägungen und verwandter Konzepte, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Hamburg 2008.
22.Musiał W., Społeczeństwo obywatelskie – nowe technologie, rewolucja cyfrowa, Internet, w: Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo SAS, Kraków 2006.
23.Niedzielski P., Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2013.
24.Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
25.Niedzielski P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka – ścieżki komercjalizacji w kontekście wiedzy i technologii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, Szczecin 2011.
26.Nobelius D., Towards the Sixth generation of R&D, „International Journal of Project Management” 2004, No. 22.
27.Podręcznik Frascati, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Paryż 2002, polskie wyd., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
28.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, EUROSTAT, wyd. 3, Warszawa 2008.
29.Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
30.Reichwald R., Piller F., Interaktive Wertschöpfung, Wydawnictwo Gabler, Wiesbaden 2009.
31.Schmookler J., Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge 1966.
32.Schwartz J., The Participation Age 2005, www.itconversations.com/shows/detail492.html (dostęp 1.02.2015).
33.Surowiecki J, The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, Doubleday, Random 2004.
34.Tapscott D., Williams A.D., Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Studio Emka, Warszawa 2011.
35.Trzmielak D., Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie – analiza wyników badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 642, Ekonomiczne Problemy Usług nr 70, Szczecin 2011.
36.Uhlecke J., Tausche Geist gegen Geld, „Zeitwissen” 2007, nr 1.
37.Wissema J.G., Uniwersytet trzeciej generacji – uczelnia XXI wieku, ZANTE 2009.
38.Wynalazek firmy Procter & Gamble z Cincinnati, Ohio, 60/615839 04.10.2004.
39.www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.htm (dostęp 3.02.2014).
40.http://lexicon.ft.com/term?term=Crowdsourcing (dostęp 23.07.2104).