Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Samorząd miejski jako podmiot stymulujący wzrost gospodarczy

Autorzy: Robert Jaruga
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny wzrost gospodarczy przedsiębiorczość lokalna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (255-264)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba opisania roli władz miejskich w pobudzaniu wzrostu gospodarczego w skali lokalnej. Aktywność gospodarcza samorządu terytorialnego jest coraz bardziej znacząca, co wpływa na to, że staje się on kluczowym podmiotem gospodarowania. Wynika to nie tylko z przepisów prawa, ale także z coraz wyższych oczekiwań mieszkańców wspólnoty. Organy samorządu mają do dyspozycji różne instrumenty stymulowania rozwoju lokalnego. Szczególne miejsce zajmuje w nich administracja komunalna, która może być barierą, jak też czynnikiem lokalnego rozwoju gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol R., Rozwój miasta, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
2.Brol R., Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998.
3.Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
4.Ginsber t-Gebert A., Polityka komunalna, PWE, Warszawa 1984.
5.Hryniewicz J.T., Administracja samorządowa – misje, własność i kontekst organizacyjny, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 10.
6.Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko – przemysłowych, red. F. Kuźnik, PTE, Katowice 1996.
7.Korenik S., Rola małej i średniej przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym (rozwiązania funkcjonujące w Polsce), w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 860, Wrocław 2000.
8.Kostera M., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1998.
9.Morisson D., Rozwój gospodarczy. Strategiczne podejście do zarządzania gminą, USAID, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1997.
10.Pakoński K., Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele, Municipium, Warszwa 2001.
11.Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
12.Patrzałek L., Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 5.
13.Raszkowski A., Ranking krajów UE na przykładzie The Europe 2020 Competitiveness Report, w: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, A. Raszkowski, D. Głuszczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 333, Wrocław 2014.
14.Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
15.Swianiewicz P., Łukomska J., Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego.
16.Które polityki są skuteczne?, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 6.
17.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
19.Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.
20.Wojciechowski M., Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialny, Difin, Warszawa 2014.
21.Zalewski A., Czy zrównoważony rozwój lokalny jest możliwy?, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 3 (1203), Wrocław 2008.
22.Zalewski A., Konkurencja między jednostkami terytorialnymi a efektywność gospodarki, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1124, Wrocław 2006.