Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej

Autorzy: Paweł Głodek

Magdalena Wiśniewska
Słowa kluczowe: scouting transfer wiedzy współpraca nauki i biznesu
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (279-292)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje scouting jako narzędzie budowania otwartego dialogu i trwałych relacji pomiędzy uczelnią i partnerami z sektora przedsiębiorstw. Korzyści ze współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacji mają istotne znaczenie dla wielu uczelni wyższych. Scouting wiedzy jest podstawowym narzędziem dla identyfikacji i analizy badań naukowych z punktu widzenia ich potencjału komercyjnego. Scouting wiedzy jest procesem koncentrującym się z jednej strony na systemowej identyfikacji, monitoringu i oceny potencjały komercyjnego pac badawczych. Z drugiej strony, scouting skupia się na poszukiwaniu partnerów biznesowych dla zespołów naukowych w celu rozwijania wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych. Scouting wiedzy pełni zatem istotną rolę zarówno dla kreowania popytu na badania naukowego w sektorze przedsiębiorstw jak podaży takich badań naukowych, które będą stanowiły wartość wdrożeniową dla sektora biznesu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boosting Innovation and Knowledge Transfer, red. K. Debackere, Komisja Europejska, Bruksela 2014, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies-b5_web-publication_mainreport-kt_oi.pdf#view=fit&pagemode=none (dostęp 24.09.2015).
2.Chesbrough H., Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
3.Głodek P., Stawasz E., Przygotowanie modelu transferu technologii w regionie łódzkim, ekspertyza przygotowana w ramach projektu „Regionalna Strategia Innowacji –RSI 2030”, maszynopis powielony, Łódź 2012.
4.Howard J., The Emerging Business of Knowledge Transfer: from Diffusion to Engagement in the Delivery of Economic Outcomes from Publicly Funded Research, Proceedings of Triple Helix Conference 5: The Capitalization of Knowledge, Turin, Italy 2005.
5.Kowalczyk I., Pawłowska J., Sarti F., Zago Biasetti I., Metody inkubacji projektów biznesowych, PARP, Warszawa, 2011.
6.Łobacz K., Niedzielski P., Uczelnie wyższe jako element procesu komercjalizacji wiedzy w Polsce – wyzwania i bariery, w: Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, red. P. Głodek, M. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
7.OECD, SMEs, Entrepreneurship and Innovation, OECD Publishing, 2010.
8.Rohrbeck R., Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting In the ICT Industry, „R&D Management” 2010, Vol. 40, No. 2.
9.Rohrbeck R., Heuer J., Arnold H., The Technology Radar – an Instrument of Technology Intelligence and Innovation Strategy, www.rene-rohrbeck.de/documents/Rohrbeck_Heuer_Arnold_(2006)_Technology-Radar_Paper.pdf (dostęp 27.09.2014).
10.Stawasz E., Głodek P., Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie dolnośląskim, maszynopis powielony, Wrocław 2004, www.innowacje.dolnyslask.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58:raport-z-badania-potrzeb-innowacyjnych-przedsibiorstw-z-sektora-msp-w-wojewodztwie-dolnolskim 2004 (dostęp 27.09.2014).
11.System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
12.Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing Innovation. Integrating Technological Market and Organizational Change, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2005.
13.Wiśniewska M., Głodek P., Skwierczyńska-Żak M., Scouting – system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, w: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Walińska, Folia Oeconomica nr 277, Łódź 2012.