Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna

Autorzy: Monika Fabińska
Słowa kluczowe: konkurencja korytarz łódzko-warszawski motywy i bariery współpracy klastry korzyści skali
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (367-379)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Klastry odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ są miejscem, gdzie w wyniku efektu synergii dochodzi do wymiany i dyfuzji wiedzy, na bazie której powstają innowacyjne rozwiązania. Włączenie przedsiębiorstwa w strukturę klastra prowadzi do jego wyższej specjalizacji i efektywności funkcjonowania, dzięki pośredniej realizacji korzyści skali. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co motywuje, a co ogranicza polskie firmy w podejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy (wejścia w struktury klastrowe). Istotne jest również wskazanie wstępnych propozycji, jak wspierać polskie firmy w inicjowaniu struktur klastrowych. Artykuł bazuje na analizie desk research oraz analizie wyników badań ankietowych w zakresie poziomu rozwoju współpracy funkcjonujących struktur klastrowych zlokalizowanych w „korytarzu łódzko-warszawskim” z sektorów: owocowo-warzywnego, farmaceutyczno-kosmetycznego, logistycznego oraz odzieżowo-włókienniczego (sektorów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów, w których prowadzone były badania).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport ogólny, red. J. Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012.
2.Borras S., Tsagadis D., Polityki klastrowe w Europie, PARP, Warszawa 2011.
3.Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, IBNGR, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 4.
4.Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
5.Johnstone R., Clusters: A Review, Department of Education, Science and Technology, Canberra, March 2003.
6.Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, PARP, Warszawa 2012.
7.Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboards, Bruksela 2015, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf (dostęp 30.09.2015).
8.Komisja Europejska, Regional Innovation Scoreboard 2014, Bruksela 2014, http://bookshop.europa.eu/en/regional-innovation-scoreboard-2014-pbNBBC14001/ (dostęp 30.09.2015).
9.Komisja Europejska, W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej. Komunikat Komisji, Bruksela 2008.
10.Saniuk S., Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce, w: Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
11.Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, Seria Innowacje, PARP, Warszawa 2006.
12.Stawasz E., Lisowska R., Ratalewska M., Fabińska M., Obszary i efekty współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Raport z wywiadów w ujęciu holistycznym, sektorowym i terytorialnym, Łódź 2015, materiał nieopublikowany.
13.Stawasz E., Lisowska R., Ratalewska M., Fabińska M., Obszary i efekty współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Wnioski i rekomendacje, Łódź 2014, materiał nieopublikowany.
14.Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A, Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.