Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Piotr Bartkowiak
Katedra Zarządzania Strategicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marcin Borkowski
Katedra Zarządzania Strategicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny przedsiębiorstwo komunalne spółka z udziałem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (5-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnych przedsiębiorstwach komunalnych występuje zjawisko rozdzielenia własności od zarządzania, oznacza to, że właściciele nie sprawują bezpośrednio funkcji zarządczych, tylko powierzają je wynajętym w tym celu osobom. Ich zadaniem jest, w wyniku zastosowania odpowiedniej organizacji pracy oraz wykorzystania posiadanych zasobów, zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zagadnienie odnoszące się do opisu wzajemnego oddziaływania właściciela i osób przez niego wynajętych określane jest w literaturze pojęciem corporate governance, a w warunkach krajowych jako nadzór korporacyjny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważónego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
2.Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2003.
3.Podstawy ekonomiki zarządzania w gospodarce komunalnej, red. Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
4.Kozioł L., Wieloaspektowe ujęcie nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
5.Kozioł, L., Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 753, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
6.Kozioł, L., Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 772, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
7.Kozioł L., Barwacz K., Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji, w: Rudolf, S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
8.Kozioł, L., Barwacz, K., Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
9.Lis K. A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
10.Ministerstwo Skarbu Państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2011, http://prywatyzacja.msp.gov.pl (25.06.2015).
11.Ministerstwo Skarbu Państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2012, http://prywatyzacja.msp.gov.pl (25.06.2015).
12.Ministerstwo Skarbu Państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2013, http://prywatyzacja.msp.gov.pl (25.06.2015).
13.Misterska-Dragan B., Czy Skarb Państwa to dobry wzór - nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego?, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2004.
14.Sadowy M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Siedlce 2010.
15.Trojanowski K., Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji nr 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2013.
16.Ustawa z 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 254).
17.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalne (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236).
18.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)
19.Walczak W., Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego, Współczesne Zarządzanie 2012, nr 3.
20.Walczak W., Dysfunkcje nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem samorządów – studium przypadku, Przegląd Corporate Governance 2013, nr 1.