Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych

Autorzy: Lech Jędrzejewski
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
Słowa kluczowe: finanse publiczne samodzielność finansowa polskich regionów skutki kryzysu ekonomicznego
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (137-152)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy badań związanych z samodzielnością finansową regionalnego samorządu terytorialnego w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Kryzys ten, jako podstawowa przyczyna spowolnienia gospodarczego, w znacznym stopniu wpływa na zwiększanie zadłużenia samorządowych finansów. Badania koncentrują się również na problemach społecznych i ekonomicznych polskich regionów oraz ich konsekwencjach finansowych. Rozwój przedsiębiorczości, zmiany w obowiązującym prawodawstwie, skuteczna ściągalność podatków i wykorzystanie możliwości finansowania rozwoju ze środków UE mogą, w ocenie autora, przyczynić się do poprawy efektywności gospodarowania, niezbędnej dla zachowania imperatywu samodzielności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duszczyk M. Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych po 1 maja 2004 r. Studia BAS, Nr 4(40), Warszawa, 2014 r.
2.GUS, Dochody, wydatki i wynik finansowy budżetów województw w latach: 2003-2013, Tabl. 8, Warszawa 2014r.
3.GUS, Rocznik demograficzny, Warszawa, 2014 r.
4.GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do roku 2014, Warszawa, 2015 r.
5.GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, Warszawa 2007, 2011, 2014 r.
6.GUS, Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne, Warszawa, 2015 r.
7.GUS, Zobowiązania województw według tytułów dłużnych w latach 2003-2013.
8.GUS, Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według powiatów, za lata 2005-2013.
9.Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 r.
10.Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Gdańsk, 2007 r.
11.Komisja Europejska, Dokument roboczy, służb komisji, SWD (2015) final, Bruksela, 26.02.2015 r.
12.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz, U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
13.Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida2, Białystok, 2011.
14.Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdania z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2005-2013.
15.Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, praca zbiorowa, Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Narastające dysfunkcje zasadnicze dylematy, konieczne działania, Kraków, 2013.
16.Matkowski Z., Rapacki R., Próchniak M., Porównanie wyników gospodarczych w latach 2004-2013, Polska na tle UE, [w] Polska, Raport konkurencyjności, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa, 2014 r..
17.Ministerstwo Finansów, Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004-2013, Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
18.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 596 ze zm.).
19.NBP, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa, wrzesień, 2009 r.
20.NIK, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2013, Warszawa, 2014 r.
21.Surówka K., Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 37(1/2014), Kraków.
22.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).
23.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.).