Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD

Autorzy: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: podatki majątkowe podatek od nieruchomości podatek katastralny
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (237-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Mimo, iż znaczenie systemu opodatkowania nieruchomości w ostatnich stuleciach relatywnie  zmalało, to jednak w dalszym ciągu pozostaje on istotnym komponentem systemów podatkowych państw OECD. Podatki obciążające własność nieruchomości stanowią współcześnie najważniejszą pozycję wśród podatków majątkowych. Wspólną ich cechą pozostaje ich lokalny charakter – stanowią one istotne źródło zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Brak jest międzynarodowych standardów regulujących kształt tych danin, co skutkuje znaczną dywersyfikacją ich konstrukcji. Mimo to ukształtował się konsensus, iż nowoczesny system opodatkowania nieruchomości sprawnie realizujący podstawowe funkcje opodatkowania, w tym w szczególności wydajny fiskalnie i sprawiedliwy społecznie, powinien przyjmować formułę ad valorem, odwołując się do wartości nieruchomości oszacowanej w specjalnych rejestrach zwanych katastrami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Almy R., A Global Compendium and Meta-Analysis of Property Tax Systems, Lincoln Institute of Land Policy, Lincoln Institute of Land Policy 2013.
2.Almy R., Valuation and Assessment of Immovable Property, „OECD Working Papers on Fiscal Federalism” 2014, No. 19, OECD Publishing.
3.Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.
4.Etel L., Modele opodatkowania nieruchomości, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
5.Głuszak M., Marona B., Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Poltext, Warszawa 2015.
6.Kowalska K., Estoński system opodatkowania gruntów, w: Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, red. L. Etel, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2003.
7.Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
8.Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
9.Smoleń P., Podatki majątkowe, w: System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
10.Wilkowski W., Założenia rządowego programu modernizacji ewidencji gruntów w nowoczesny kataster nieruchomości, „Przegląd Geodezyjny” 1998, nr 4.
11.Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
12.Kowalski G., Powszechna taksacja nieruchomości w świetle teorii taksacji, „Przegląd Geodezyjny” 1994, nr 10.