Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST

Autorzy: Piotr Podsiadło
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Finansów Samorządowych
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo samorząd terytorialny Unia Europejska pomoc publiczna usługi użyteczności publicznej
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (253-268)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pojęcie usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym jest pojęciem, którego znaczenie ewoluuje i zależy między innymi od potrzeb obywateli, zmian technologicznych i zmian na rynku, a także od preferencji społecznych i politycznych w państwie członkowskim. Z art. 106 ust. 2 Traktatu wynika, że przedsiębiorstwa, którym powierzono wykonywanie UOIG, to przedsiębiorstwa, którym powierzono „szczególne zadanie”. Zasadniczo powierzenie „określonego zadania z zakresu usług publicznych” oznacza świadczenie usług, których dane przedsiębiorstwo, ze względu na swój własny interes gospodarczy, nie podjęłoby się lub nie podjęłoby się w tym samym zakresie lub na tych samych warunkach. Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu reguły pomocy państwa zasadniczo mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy beneficjent jest „przedsiębiorstwem”. Dlatego do celów stosowania reguł pomocy państwa kluczową kwestią jest ustalenie, czy dany podmiot świadczący usługę użyteczności publicznej należy uznać za przedsiębiorstwo.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bacon K., The defunition of State aid, [w:] Bacon K., „European Community Law of State Aid”, Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
2.Buendia Sierra J.L., Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law: Article 86 (former Aricle 90) of the EC Treaty, Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
3.Van de Castelle K., M. Hocine, “Favouring certain undertakings or the production of certain goods”: Selectivity, [w:] Mederer W., Pesaresi N., Van Hoof M.(eds.), “EU Competition Law” Vol IV: State Aid, Claeys & Casteels Publishing BV, Lueven 2008.
4.Decyzja Komisji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie N 438/02 – Belgia – Pomoc dla władz portowych, Dz.U. C 284 z 21.11.2002.
5.Decyzja Komisji w sprawie N 140/06 – Litwa – Przydział dotacji dla przedsiębiorstw państwowych w zakładach karnych, Dz.U. C 244 z 11.10.2006.
6.Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw, DzUrz UE L 318/17 z 17.11.2006.
7.Nicolaides P., Kleis M., The Concept of Undertaking in Education and Public Health Systems, European State Aid Law Quarterly 3/2006.
8.Quigley C., The notion of the State aid In the EEC, European Law Review 13/1998.
9.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, Dz.Urz UE L 114/8 z 26.4.2012.
10.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013.
11.Slot P.J., Rapp J., The Swedish Housing System and its Compatibility with European Competition and State Aid Rules, European State Aid Law Quarterly 4/2008.
12.Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
13.Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane – Dz.U. UE, C 83 z 30.03.2010.
14.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
15.Winter J., Re(de)fining the notion of State aid in Article 87(1) of the EC Treaty, Common Market Law Review 41/2004.