Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Dylematy etyczne w rachunkowości – jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej

Autorzy: Grażyna Mazurkiewicz
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: rachunkowość dylematy etyczne kodeksy etyki
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (67-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W obecnych czasach rozwój światowej gospodarki, borykającej się ze skutkami kryzysu gospodarczego, może prowokować sytuacje etycznie wątpliwe – w których zarządzający przedsiębiorstwami dążą do nadmiernego bogacenia się, bez oceny moralnej metod mogących doprowadzić ich do postawionego sobie celu. Niejednokrotnie jest to związane z nieprawdziwym obrazem firmy przedstawionym w podstawowych dokumentach poddawanych ocenie – czyli sprawozdaniach finansowych. Często wiąże się to z różnego rodzaju naciskami (wykorzystującymi fakt, że prawo bilansowe pozwala na pewnego rodzaju dowolność w prezentacji niektórych zdarzeń i faktów gospodarczych) na osoby zajmujące się rachunkowością. Bywa to przyczyną dylematów etycznych, przed którymi stają księgowi. W trosce o zachowanie wysokiego statusu zawodowego osób zajmujących się rachunkowością, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (dalej: SKwP), dostrzegając ten problem, dało księgowym narzędzie w postaci Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Opracowanie to wypełnia w pewien sposób lukę pomiędzy mało precyzyjnymi przepisami prawa bilansowego a moralną postawą pracowników rachunkowości. Jest też podstawą obrony ich racji etycznych w konfrontacji z osobami zarządzającymi podmiotami gospodarczymi. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest organizacją, której historia sięga 1904 r., kiedy to w Warszawie powołano do życia Związek Buchalterów w Warszawie. Po 1918 r. działalność Związku rozszerzyła się na obszar całego kraju, do czego bodźcem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. W 1926 r. organizacja przyjęła nazwę Związek Księgowych w Polsce. Związek zawiesił działalność w okresie II wojny światowej. W październiku 1946 r. powołano w Warszawie organizację zawodową pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W wyniku różnych kłopotów natury organizacyjnej, stowarzyszenie zostało zlikwidowane w 1949 r. Trwały jednak intensywne działania mające na celu wznowienie działalności tej organizacji. Zakończyły się sukcesem dopiero w 1958 r., kiedy to 18 maja odbył się w Warszawie I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Dylematów Etycznych. Broszura informacyjna, SKwP, Warszawa 2011.
2.„Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom” [wyd. Deloitte Polska] 2011, nr 6.
3.Gierusz K., Pojęcia i przejawy rachunkowości kreatywnej i agresywnej, „Accountica” 2010, nr 17.
4.Grzegorczyk W., Manewry księgowego, „Rzeczpospolita” 2002, nr 201.
5.Gut P., Fałszowanie sprawozdań finansowych, „Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów” 2006, nr 1.
6.Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, Międzynarodowa Federacja Księgowych, b.m., 2001.
7.Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2011.
8.Maruszewska E.W., Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.